Deltakelse i sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje 2019

For første gang er det i Norge tillatt med et sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje. Fisket skal gjennomføres som et merk- og slippfiske, og fire sports- og rekreasjonsfiskelag får delta i dette fisket.

Listen over sports- og rekreasjonsfiskelagene som får adgang til å delta i merk- og slippfisket etter makrellstørje – det er lag nummer 1-4 som i utgangspunktet får mulighet til å delta i fisket:

  1. Robert Martinsen – Team Shimano
  2. Enrico Wyrwa
  3. Morten Ruud
  4. Team Atlantic og Team West Coast
  5. Harald Tvedt
  6. Alexander Nilsson
  7. Team Big Blue
  8. Team Blega og Team TechnoTroll
  9. Endre Hopland

Dersom ett av lagene som får tillatelse til å delta i fisket likevel ikke ønsker å delta, eller dersom laget ikke oppfyller vilkårene for å delta i fisket, vil det neste laget på listen få tilbud om å delta i fisket etter makrellstørje i 2019:

Merking

Det er en forutsetning for å delta i fisket at lagene som skal delta får tillatelse av relevant myndighet til å gjennomføre merking av makrellstørje.

Mange søkere

Fiskeridirektoratet mottok totalt 23 påmeldinger fra sports- og rekreasjonsfiskelag. Av disse er det tre lag som har trukket seg, tre lag der Fiskeridirektoratet ikke har mottatt utfyllende informasjon fra de påmeldte og fire lag som ble bedt om å slå seg sammen til to lag som følge av at mange av medlemmene var de samme i de to lagene.

Som følge av at det kun er fire sports- og rekreasjonsfiskelag som får delta i merk- og slippfisket etter makrellstørje i 2019, har Fiskeridirektoratet lagt til grunn svært strenge krav for hvem som får delta i fisket.

Prosess og loddtrekning

Fiskeridirektoratet har mottatt en rekke gode søknader som gjenspeiler høy grad av profesjonalitet blant deltakerne. På grunn av de strenge kravene er det imidlertid flere av søkerne som, til tross for mye kunnskap og erfaring, ikke oppfyller vilkårene for å delta. Fiskeridirektoratet har etter at søknadene kom inn vært i kontakt med, eller forsøkt å komme i kontakt med, alle søkerne der vi har oppdaget det vi opplever som feil eller mangler i søknaden slik at søkerne kunne korrigere disse.

Av de totalt 16 lagene som var med i vurderingen om å få tildelt tillatelse var det syv lag som ikke oppfylte vilkårene for å få delta i fisket. Av de resterende lagene var det tre lag som var i en klar særstilling når det gjaldt å oppfylle vilkårene til egnethet, bemanning og utrustning. Fiskeridirektoratet besluttet derfor å gi disse tre lagene tillatelse til å delta i fisket, og å trekke om den fjerde tillatelsen blant de resterende seks lagene.

 

Vedtak om tillatelse til eller avslag på deltakelse i fisket vil bli sendt til de påmeldte lagene så snart som mulig. Mer informasjon om deltakelsen i fisket vil bli gitt i denne tillatelsen.

Oppdatert: 12.04.2019