Du er her:

Frivillig registrering i turistfisket

Oppdatert: 20.12.2017

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det skal åpnes for frivillig registrering for turistfiskebedrifter som ikke er omfattet av den pålagte registreringsordningen. I tillegg er departementet enig med Fiskeridirektoratet i å starte med fem arter som skal rapporteres.

I midten av november gikk høringsfristen ut for å komme med innspill til regelverket knyttet til fangstrapportering og eventuell frivillig registrering av turistfiskebedrifter som ikke er omfattet av den pliktige ordningen.

Dette gjelder bedrifter som leier ut minst én båt og som har omsetning fra turistfiske, men som står utenfor merverdiavgiftsregisteret.

Fangstrapporter fra flere

Fedje. Foto © Fiskeridirektoratet

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det skal åpnes for frivillig registrering, og viser spesielt til at frivillig registering vil gi rapportering av fangst fra flere aktører enn de som er rapporteringspliktige fra nyttår.

De fleste høringsinstansene, inkludert de fleste av turistfiskeaktørene som sendte høringsinnspill, ønsket en mer omfattende rapportering enn den Fiskeridirektoratet foreslo i høringsnotatet.

De fleste ønsket også rapportering i kilo og ikke i antall, mens Havforskningsinstituttet viste til at antall vil gi bedre bestandsestimater enn rapportering knyttet til kilo. Fiskeridirektoratet foreslo derfor å utvide antall arter til fem og at rapporteringen skal skje som antall fisk.

De fem artene er torsk, kveite, sei, steinbit og uer. Departementet har nå gitt tilslutning til dette.

Ny forskrift

Fiskeridirektoratet har fastsatt en forskrift for rapportering av fangst fra turistfiske, og departementet vil gjøre de nødvendige endringer i forskriften om turistfiskevirksomheter.

Dette vil da bety at bedrifter som ikke er omfattet av registreringsplikten også kan tilby sine gjester å ta med 20 kilo fisk eller fiskeprodukter over grensen innenfor en periode på 7 dager.

Alle andre, som for eksempel utenlandske turister som benytter seg av uregistrerte bedrifter, kan kun ta med seg 10 kilo fisk eller fiskeprodukter når de forlater landet.

Såkalt troféfisk blir fra 2018 regnet som en del av kvoten.