Du er her:

Forbereder registreringsordning for turistfiskebedrifter

Oppdatert: 12.09.2017

Fra 1. januar 2018 skal turistfiskevirksomheter være registrert i Fiskeridirektoratets register over slike virksomheter.

Bremanger. Foto © Fiskeridirektoratet

Plikten til å være registrert gjelder virksomheter som:

  • er registrert i merverdiregisteret
  • har inntekt fra næring basert på turistfiske i sjø på minst kr 50 000 per kalenderår, og
  • disponerer minst ett fartøy for utleie til fisketurister eller som tar turister med på fiske.

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å følge opp arbeidet med å tilrettelegge for registrering av fisketurismebedrifter.

På plass i god tid før årsskiftet

Fiskeridirektoratet har som mål at fremsettelse av søknad og saksbehandling skal kunne skje på en enkel måte via Internet, og vil bruke noe tid på utarbeide gode løsninger. En registreringsordning skal imidlertid være på plass i god tid før årsskiftet.

Virksomhetene må derfor vente med å sende søknad om registrering til disse løsningene er på plass. 

Fiskeridirektoratet vil gå ut med mer informasjon om søknadsprosessen straks tidspunktet for ferdigstillelse av registreringsordningen lar seg tidfeste mer presist.

Forskrift

Departementet har også bedt Fiskeridirektoratet om å fastsette en forskrift som regulerer virksomhetenes rapportering av fangster.

Forslag til en slik forskrift vil derfor bli sendt på høring, og det vil da også bli vurdert om det skal åpnes for frivillig registrering av virksomheter som ikke er pålagt registrering.

Etter det nye regelverket får registreringen betydning for størrelsen på utførselskvoten for kundene hos den enkelte virksomhet.