Villfanget hummer skal merkes

Oppdatert: 19.09.2017

Villfanget hummer som omsettes skal merkes. Slik kan forbrukeren finne ut hvor hummeren kommer fra og når den er fanget.

Merkeordningen gjør at forbrukerne kan finne ut når og hvor hummeren er fanget ved å kontakte salgslaget. Og man kan dermed forsikre seg om at den norske hummeren man kjøper er lovlig omsatt.

Merking av hummeren bidrar også til at at kontroller blir bedre og mer effektive og at fiskerimyndighetene får bedre oversikt over den totale fangsten av hummer. Dette er viktig for å bygge opp hummerbestanden.

Kravet om merking gjelder også hummer som omsettes av fritidsfiskere.

Gjelder førstehåndskjøpere

Det er førstehåndskjøpere (fiskemottaket) som har ansvaret for å merke hummeren. Hummeren skal også være merket ved all senere omsetning. I Norge må alt førstehåndskjøp av hummer skje via salgslagene.

Førstehåndskjøperne skal merke den enkelte hummeren med et unikt identifikasjonsmerke godkjent av det salgslaget som er ansvarlig for førstehåndsomsetningen.

Fiskere som har tillatelse til å drive kaisalg må merke hummeren selv.

Salgslagene skal tilby kjøperne det nødvendige antall merker.