Rørledninger og kabler i sjø

Det ligger mye rør og kabler i norske havområder. Dette er alt fra strøm og oljerelaterte installasjoner til fiberoptiske kabler. All kabellegging er knyttet til en anleggsperiode, noe som i enkelte tilfeller kolliderer med viktig fiskeriaktivitet eller akvakulturinnretninger.

I tillegg opplever Fiskeridirektoratet at det er en mangel på koordinering av rør- og kabelleggingsprosjekt, noe som fører til unødvendig mange anleggsperioder og en lav grad av koordinering av traséer. Anleggsperioder i tilknytning til fiskefelt er ofte til hinder for fiskeri og manglende koordinering av traséer kan føre til at rør og kabler krysser hverande. Slike krysningspunkter tildekkes ofte med steinfyllinger, noe som kan føre til hefter på bunnen som kan skade fiskeredskapet eller at det blir sittende fast.

For å redusere ulempene for akvakultur og spesielt fiskeri, gir Fiskeridirektoratet uttalelser i tilknytning til prosjekter som innebærer legging av rør og kabler på havbunnen. Her er vi spesielt opptatt av å koordinere kabeltraséer, redusere bruk av steinfylling og frie spenn, og å legge anleggsperioder utenfor perioder hvor det foregår intensive fiskerier på områder.