Petroleum, mineralutvinning, CCS (karbonfangst og lagring), skytefelt

Petroleumsindustrien, mineralutvinning, CCS (karbonfangst og lagring) og skytefelt er aktiviteter som krever areal, og Fiskeridirektoratet arbeider aktivt med å redusere faren for arealkonflikt ved nåværende og framtidig utbygging i norske havområder. Dette gjøres gjennom dialog med selskaper, myndigheter og gjennom uttalelser i tilknytning til prosjekter.

Det er mye aktivitet i norske havområder, og fiskeri er nok en av de aktivitetene som har lengst tradisjon. På 60-tallet kom også petroleumsindustrien til norske havområder og har bygget ut mange installasjoner siden den gang. Forsvaret har også et stort antall skyte- og øvingsfelt som i perioder legger beslag på areal. I tillegg er Norge i startfasen med å bygge ut karbonfangst og lagring der lagringsreservoarene er i havområdene. Mye tyder på at vi også i framtiden kan se mineralutvinning i Norges dyphavsområder.