Seismikk

Fiskeridirektoratet er høringsinstans i forbindelse med seismiske undersøkelser. I en slik prosess søker vi i størst mulig grad å ivareta hensynet til ulike fiskerier og fangst.

Montasje. Foto © MIR

Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel. Hensikten er å sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteressentene og petroleumsvirksomheten.

Veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser (regjeringen.no)

Seismikkaktiviteten har gradvis forflyttet seg nordover, men fremdeles er det høyest aktivitet i Nordsjøen.

Kurs for fiskerikyndige

For å bidra til økt forståelse mellom næringene arbeider vi med å øke kunnskapen om de ulike fiskeriene og arealbehov. Dessuten må alle seismiske fartøy, som opererer i områder hvor fiske og fangst kan forventes, være bemannet med en fiskerikyndig person. Denne personen skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet og ha bestått kurs. Alle parter er enige om at dette tiltaket bidrar til å redusere faren for konflikter.

Skremmeeffekt på fisk

Når det gjelder skremmeeffekt på fisk som følge av seismisk aktivitet, så følger Fiskeridirektoratet forskernes konklusjon om at det er dokumentert skremmeeffekt på torsk og hyse. Effekten er imidlertid differensiert etter type undersøkelse.