Seismikk

Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel. Hensikten er å sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteressene og petroleumsvirksomheten.

Montasje. Foto © MIR

Seismikkaktiviteten har gradvis forflyttet seg nordover, men fremdeles er det høy aktivitet i Nordsjøen.

Fiskeridirektoratet er høringsinstans i forbindelse med seismiske undersøkelser. I en slik prosess søker vi i størst mulig grad å ivareta hensynet til ulike fiskerier og fangst.

For å bidra til økt forståelse mellom næringene arbeider vi med å øke kunnskapen om fiskeredskap og arealbehov. Dessuten må alle seismiske fartøy, som opererer i områder hvor fiske og fangst kan forventes, være bemannet med en fiskerikyndig person. Denne personen skal være godkjent av Oljedirektoratet og ha bestått kurs. Alle parter er enige om at dette tiltaket bidrar til å redusere faren for konflikter.

Når det gjelder skremmeeffekt på fisk som følge av seismisk aktivitet, så følger Fiskeridirektoratet forskernes konklusjon om at det er dokumentert skremmeeffekt på torsk og hyse. Effekten er imidlertid differensiert etter type undersøkelse.

Oppdatert: 20.09.2016