Vern av havet er mer enn bare verneområder

Marine verneområder og nasjonalparker langs kysten er små sammenlignet med våre samlede havområder. Når det skal vurderes hvor effektivt marin natur tas vare på, må også tiltak i områder utenfor verneområdene tas i betraktning.

Dette er gjort i stortingsmeldingen om marint vern som Klima- og miljødepartementet la frem fredag 9. april.

Storingsmeldingen «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur» (regjeringen.no)

Forbud mot bunntråling i verneområder

– Etter fremleggelsen av stortingsmeldingen er det dessverre gitt inntrykk av at tråling er tillatt og skjer overalt i verneområder i havet. Dette er ikke riktig, sier Gunnstein Bakke, som er seniorrådgiver i Fiskeridirektoratets utviklingsseksjon.

– Noen former for fiske er riktignok tillatt i marine verneområder og i nasjonalparker, men i store deler av disse områdene er tråling ikke tillatt. Det er for eksempel ikke tillatt på grunnere vann enn 60 meter i Oslofjorden. Denne grensen gjelder i hele fjorden. Der trål kunne vært benyttet grunnere så beskytter faktisk regelverket bunnen i grunnere vann i hele området, sier Bakke.

– Disse fiskerireglene er gamle, og de er et unntak fra forbudet mot å bruke trål innenfor 12 nautiske mil, territorialfarvannet, i Norge. Dette gamle forbudet har gitt oss en kyst med mye mindre tråling enn de fleste andre land rundt oss. I stedet for trål så domineres det kystnære fisket langs den norske kysten av redskaper som har langt mindre påvirkning på bunnen enn trål. Utfordringer knyttet til miljøpåvirkningen av slike redskaper, for eksempel tap av garn, arbeides det med i egne prosesser, blant annet de årlige toktene for å fjerne tapte redskap.

– Til debatten om marint vern i Norge er det også relevant å være oppmerksom på at tråling heller ikke foregår overalt. Det er store områder som ikke brukes fordi det ikke er bunnforhold som tillater bruk av trål, og fordi det ikke er fiskeressurser der som kan fanges med trål.

Effektiv beskyttelse rundt Svalbard

– Når det skal vurderes hvor effektivt marin natur tas vare på i Norge, så er det relevant å se på alle reglene som gjelder i et område og ikke bare de som står i en verneforskrift. Et godt eksempel på dette er de store verneområdene rundt Svalbard, sier Bakke.

Ifølge verneforskriftene er noe fiske tillatt her, men likevel har det fisket som er tillatt i verneforskriftene på Svalbard vært forbudt i fiskerireglene siden 1. juli 2019.

– Resultatet når alle reglene vurderes samlet er at kommersielle fiskerier ikke er tillatt i de aller fleste verneområdene rundt Svalbard. Dette kan det tas hensyn til når det skal rapporteres i henhold til de strenge kriteriene Verdens naturvernunion (IUCN) bruker.

– De internasjonal kriteriene spør ikke om i hvilken forskrift reglene står, bare om hva de går ut på, poengterer Bakke.

Verneeffekten av forbud skal vurderes

Av stortingsmeldingen framkommer det at 49 prosent av norske havområder er omfattet av de fiskerireglene som hittil er vurdert. Forbudet mot bunntråling langs kysten er ikke en del av denne vurderingen. I stortingsmeldingen er det foreslått å vurdere dette forbudet nærmere. Den verneeffekten forbudet mot bunntråling har vil være en sentral del av denne vurderingen.

Les også

Fiskeriforvaltning som tar vare på verdifull marin natur

Oppdatert: 16.04.2021