Fiskeriforvaltning som tar vare på verdifull marin natur

Fiskeridirektoratet har innført ei rekke arealbaserte fiskeritiltak som gir positive og varige effektar for å bevare naturmangfaldet. Det kjem fram av ei fersk stortingsmelding, «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur».

– Den nasjonale planen for bevaring av viktige område for marin natur omfattar arealbaserte bevaringstiltak knytt til fiskeriregelverket, seier seniorrådgivar Gunnstein Bakke ved Fiskeridirektoratets utviklingsseksjon.

– Fiskeritiltaka i planen dekkjer minst 44 prosent av norske havområde. Dei er særleg retta mot ein del av områda som er viktige for biologisk mangfald og økosystemtenester, og tiltaka brukast for å ta vare på undersjøisk natur.

Døme på dette er samfunn av sjeldne eller trua artar, artar med avgrensa utbreiing, sentrale område for biologisk mangfald, område med kritiske økosystemfunksjonar og -tenester eller område for økologisk samanheng. Også område med urørt natur, særleg på havbotn, er vurdert i den nasjonale planen for heilskapleg havforvaltning.

Forby eller avgrense bruk av fiskereiskap

– Innanfor fiskeria gir tiltak som forbyr eller avgrensar bruken av fiskereiskapar, særleg på havbotnen, viktige bidrag til bevaring av naturmangfaldet. Trålforbod i viktige område for marin natur vil til dømes kunne bøte på forstyrring av sårbare botnhabitat, seier Bakke med referanse til stortingsmeldinga.

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har vurdert i kva grad tiltak under fiskeriregelverket kan reknast som effektive arealbaserte bevaringstiltak, og stortingsmeldinga gjer greie for fleire av desse tiltaka.

Arealbaserte fiskeritiltak

Dei arealbaserte fiskeritiltaka som er vurdert hittil er:

  • Stengte områder for fiske ved Svalbard

For å beskytte sårbare artar, habitat og for å bidra til å bevare biologisk mangfald er det i ti utvalde område ved Svalbard innført forbod mot fiske med botnreiskap.

  • Beskyttelse av korallrev

Atten kjende korallrevområde langs kysten er oppretta som marine beskytta område og dermed beskytta mot skade frå fiskeriverksemd.

  • Hummarfredingsområde

Det er oppretta fleire bevaringsområde for hummar på Skagerrakkysten, og hummarbestanden har teke seg opp både innanfor og i område rundt bevaringsområda. Fredingsområde for hummar har vist positiv effekt både for hummar, torsk og leppefisk. Totalt er det 51 slike bevaringsområde.

  • Regulering av taretråling

Innanfor tarehaustingsområda er det etablert stengde område, der det er forbode å hauste tare, og der tareskogen difor blir ståande urørt av hausting.

Storingsmeldingen «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur» (regjeringen.no)

Oppdatert: 09.04.2021