Høring om oppdaterte kystnære fiskeridata for Andfjorden

Fiskeridirektoratet ønsker tilbakemeldinger fra fiskere om oppdaterte kystnære fiskeridata for sjøarealene rundt Andøya. Områdene omfattes av Nasjonal Marin Verneplan.

Fiskeridirektoratet ønsker tilbakemeldinger fra fiskere om oppdaterte kystnære fiskeridata for sjøarealene rundt Andøya. Områdene omfattes av Nasjonal Marin Verneplan.

Fiskeridirektoratet region Nordland og region Nord gjennomførte i høst intervju med fiskere som utøver næringsvirksomhet i Andfjorden. Deretter ble det besluttet å ta en ny kartlegging og oppdatering av fiskeridataene i fjorden, siden det for deler av sjøarealet forelå fiskeridata av eldre dato. Som en del av høringsforslaget har vi opprettet kart med fiskeridataene fra høstens intervjurunde, der også fiskeplasser fra sporingsdata er med.

Vi håper at fiskere som bruker sjøområdene som omfattes av Nasjonal Marin Verneplan for Andfjordtransektet vil gå nøye gjennom registreringene og komme med innspill under høringsperioden. Høringen har frist 8. mars 2020

Oppdatert: 05.02.2020