Fiskerne blir hørt i arbeidet med verneplan for Andfjorden

I forbindelse med arbeidet med nasjonal marin verneplan for Andfjorden, har vi nå sikret god og oppdatert informasjon om fiskerinæringens bruk av sjøarealene.

Den marine verneplanen for Andfjorden omfatter et stort område og må derfor konsekvensutredes. Denne utredningen skal gjennomføres våren 2020.

I planområdet finnes det en rekke korallforekomster og det er rikt på biologisk mangfold. Samtidig driver viktige, nasjonale fiskeriinteresser næringsvirksomhet i området.

Det skal blant annet etableres referanseområder der det ikke vil være tillatt med bunnberørende fiskeredskap - ett for reketrål, ett for snurrevad og ett for trål. Nord for Steinavær finnes det en stor, gammel korallskog. Rundt denne skal det etableres en restriksjonssone, som vil begrense muligheten til å utøve fiske. Hvor grensen for denne sonen skal gå og hvilke redskapstyper som blir forbudt, må utredes. Lokalkjente fiskere vet hvor korallene står og unngår å sette bruk slik at korallene blir skadet.

Det var altså svært viktig at Fiskeridirektoratet i forkant av konsekvensutredningen intervjuet fiskerne for å sikre god og oppdatert kunnskap om fiskerinæringens bruk av sjøarealene innenfor planområdet.

Oppdatert informasjon – også om korallområder

Vi har intervjuet fiskere i Nordland og Troms som bruker sjøarealene som vil bli berørt av nasjonal marin verneplan for Andfjorden. Fiskere med og uten tilknytning til fiskeriorganisasjoner har deltatt.

Vi har gjennomgått eldre kystnære fiskeridata for blant annet å få oppdatert informasjon om fiskeplasser for aktive og passive redskap, låssettingsplasser, gyteområder, oppvekst- og beiteområder og områder med tare og skjellforekomster. Vi har også registrert nye slike områder.

Fiskerne ga også god og presis informasjon om korallområder innenfor planområdet, noe som vil være av stor interesse for både forskere og forvaltere i det videre planarbeidet.

Når etterarbeid og kvalitetssikring er ferdig, blant annet gjennom en høring blant fiskere og fiskerlag, vil det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget publiseres i Fiskeridirektoratets kartverktøy, Yggdrasil.

Om utredningsarbeidet

Miljødirektoratet har gitt fylkesmennene i Nordland og Troms og Finnmark i oppdrag å utrede vern av et sjøområde mellom og utenfor Andøya og Senja. Utredningsområdet berører Andøy kommune i Nordland og kommunene Harstad, Tranøy og Torsken i Troms. Forslaget til utredningsprogram (altså planen for vårens konsekvensutredning) er sendt på høring med svarfrist 15. november 2019.

Oppdatert: 01.11.2019