Tang- og tarehausting i arealplanlegging

Tareskogen er ein fornybar ressurs som kan haustast på bakgrunn av forskrifter etter havressurslova. Tang- og tarehausting kan vere tema i arealplanprosessar.

I dei tilfella der arealplanar omhandlar tarehausting, er Fiskeridirektoratet opptekne av å sikre omsynet til berekraftig bruk og kunnskapsbasert forvaltning av denne marine ressursen. Viktige vurderingar er mellom anna:

  • tilhøvet til gjeldande tareregulering med heimel i havressurslova
  • korleis eventuelle restriksjonar på tarehausting vert grunngjevne
  • kva kunnskapsgrunnlag som vert nytta

Fiskeridirektoratet sitt arbeid med tarehausting