Ny søknadsportal for tillatelser til oppdrett

Fiskeridirektoratet skal innen utgangen av 2022 ha utviklet en digital søknads- og rapporteringsportal for akvakultur. Målet er en felles digital løsning for behandling av søknader på tvers av etater og forvaltningsområder.

Fiskeridirektoratet har en koordinerende rolle ved tildelingen av akvakulturtillatelser og skal medvirke til å sikre en transparent og balansert forvaltningsprosess som ivaretar et bredt spekter av interesser og rettighetshavere.

- Én digital søknads- og rapporteringsportal skal effektivisere søknads- og saksbehandlingsprosessene for å gjøre det enklere og mer oversiktlig for næringen, og sørge for at selve søknadsprosessen ikke står i veien for vekst og næringsutvikling. Aktiv brukermedvirkning er vesentlig for å sikre legitimitet og eierskap til løsningene som utvikles, sier Anne Brønsten Osland, seksjonssjef ved tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Samarbeid og gjenbruk

Direktoratet skal bruke to år på å utvikle søknadsportalen. Arbeidet er finansiert med inntekter fra økte saksbehandlingsgebyr for akvakultursøknader, 8,8 millioner kroner i 2021. Arbeidet skal gjøres i nært samarbeid med representanter fra fylkeskommunene, alle sektorforvalterne etter akvakulturloven, Fiskeridirektoratets regioner og akvakulturnæringens organisasjoner.

Prosjektet skal aktivt bruke eksisterende digitale system i direktoratet, som for eksempel Min side, Akvakulturregisteret og kartløsningen Yggdrasil. Allerede innhentede data skal gjenbrukes. Sentralt står det statlige rammeverket for informasjonsforvaltning ved mottak, lagring, bruk og deling av data.

Hele 2021 går med til forarbeid for å legge et optimalt grunnlag for selve utviklingsjobben, som starter i 2022. Forarbeidet innebærer blant annet behovskartlegging, planlegging sammen med involverte parter, å fastsette ambisjonsnivået og prioritere leveransene for toårsperioden.

- Det er helt avgjørende for å lykkes at vi har et realistisk opplegg for hva som skal leveres innenfor de to årene. I direktoratet bruker vi nå en prosjekttilnærming for digitale prosesser der vi etter en prioritert plan utvikler og implementerer «pakker». Med dagens metode kan vi teste og justere underveis og slik sikre at vi kan levere ferdige, brukervennlige deler som til sammen og over tid utgjør en solid søknadsportal, som deretter kan videreutvikles og endres når nye behov oppstår, sier Osland.

Oppdatert: 11.05.2021