Du er her:

Matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål (FoU)

Oppdatert: 24.04.2017

Hensikten med forskningstillatelsene er å gi rom for viktige forskningsprosjekter som kan bringe norsk oppdrettsnæring fremover.

Ordningen er primært forbeholdt forskningsinstitusjoner på universitets- og høgskolenivå, men i særlige tilfeller kan også andre private eller offentlige institusjoner få innvilget tillatelse hvis anlegget er en nødvendig og integrert del av et forskningsprosjekt. I slike tilfeller forutsetter vi at søker presenterer et konkret prosjekt der de angir omfang og varighet, at det legges frem inngått forpliktende avtale med ekstern forskningsinstitusjon på universitets- og høgskolenivå og at forskningsinstitusjonen påtar seg det faglige ansvaret for forskningen.

Forskningstillatelser er tidsbegrensete og søknadene blir individuelt vurdert ut fra prosjektets faglige innhold, samlet kompetanse og relevans. Det er ingen søknadsfrist for denne typen tillatelser, og Fiskeridirektoratet kan løpende innvilge tillatelser.

Det var per 31. desember 2016 tildelt 72 tillatelser. 12 av dem er tildelt forskningsinstitusjoner, som har akvakulturforskning som en sentral del av sitt forskningsgrunnlag (NIVA, HI, Nofima, SINTEF, UiB, NTNU og Havbruksstasjonen i Tromsø). I tillegg er forskningsinstitusjoner og forskningsbedrifter involvert som faglig ansvarlige for konkrete prosjekter i tillatelser tildelt andre virksomheter. Dette er tillatelser gitt til forskning innenfor fiskehelse, utvikling av fôr, avl, produksjon av steril laks, teknologi og drift samt økologi og velferd.

Resultatene fra forsøkene skal være allment tilgjengelige, og de årlige forsøksrapportene skal leveres på standardiserte skjema og sendes til Fiskeridirektoratet innen 15. februar hvert år.