Tare- og algedyrking

For å drive med produksjon og dyrking av vannlevende planter som for eksempel tare og makroalger kreves det en tillatelse.

Søknad om akvakultur, samt nødvendige vedlegg, skal sendes til Nærings- og fiskeridepartementet.

I saker om dyrking og produksjon av tare og makroalger med mer må det vurderes om søknaden faller inn under akvakulturlovens virkeområde, jf. § 2:

«Loven gjelder produksjon av akvatiske organismer (akvakultur). Med akvatiske organismer forstås vannlevende dyr og planter. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet. I tvilstilfeller kan departementet i enkeltvedtak eller forskrift bestemme hva som anses som akvakultur.»

Dersom søknaden faller inn under akvakulturloven, sender Nærings- og fiskeridepartementet saken til uttalelse hos Fiskeridirektoratet og andre relevante myndigheter, før det fattes vedtak. En eventuell klage på departementets vedtak stiles til departementet, og vil bli behandlet av Kongen i statsråd.

Søknadsskjema, informasjon om utfylling av skjema samt hvilke vedlegg som må sendes inn, se våre skjemasider .

Nytt fra 1. juni 2019

Fra 1. juni 2019 skal søknadene behandles av fylkeskommunene, mens Nærings- og fiskeridepartementet er klageorgan.

Det er opprettet en depositumsordning, som for blåskjell.

Disse endringene beskrives nærmere i Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (Lovdata) .

Høsting av tare

Produksjon og dyrking av vannlevende planter må ikke forveksles med høsting av tare .