Tare- og algedyrking

For å drive med produksjon og dyrking av vannlevende planter som for eksempel tare og makroalger kreves det en tillatelse.

Stortare. Foto © NIVA

Søknad om akvakultur, samt nødvendige vedlegg, skal sendes til Nærings- og fiskeridepartementet. 

I saker om dyrking og produksjon av tare og makroalger med mer må det vurderes om søknaden faller inn under akvakulturlovens virkeområde, jf. § 2:

«Loven gjelder produksjon av akvatiske organismer (akvakultur). Med akvatiske organismer forstås vannlevende dyr og planter. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet. I tvilstilfeller kan departementet i enkeltvedtak eller forskrift bestemme hva som anses som akvakultur.»

Dersom søknaden faller inn under akvakulturloven, sender Nærings- og fiskeridepartementet saken til uttalelse hos Fiskeridirektoratet og andre relevante myndigheter, før det fattes vedtak. En eventuell klage på departementets vedtak stiles til departementet, og vil bli behandlet av Kongen i statsråd.

Søknadsskjema, informasjon om utfylling av skjema samt hvilke vedlegg som må sendes inn, se våre skjemasider.

Nytt fra 1. juni 2019

Fra 1. juni 2019 skal søknadene behandles av fylkeskommunene, mens Nærings- og fiskeridepartementet er klageorgan. 

Det er opprettet en depositumsordning, som for blåskjell.

Disse endringene beskrives nærmere i Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (Lovdata).

Høsting av tare

Produksjon og dyrking av vannlevende planter må ikke forveksles med høsting av tare.

 

Oppdatert: 11.02.2019