Søkjarliste for grøne løyve, oppdatert (04.10.13)

Sekretariatet for faggruppa har utarbeidd ei liste med dei som har søkt om nye løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure for tildelingsrunden 2013. Lista vart publisert fredag 4. oktober 2013.

I det vidare arbeidet med gjennomgang av søknadene er sekretariatet blitt merksam på at det diverre er feil i firmanamn i den lista vi publiserte 4. oktober 2013 .

Dette gjeld SalMar Nord AS, SalMar Farming AS, Nergård Senja AS og Lofoten Viking AS.

Vi er lei for dette.

Feila er retta i søkjarlista du finn under.

Faggruppa som handsamar søknadene tek sikte på å legge ut meir informasjon om framdrifta innan utgangen av oktober.

Oppdatert: 12.03.2015