115 klager på avvisningsvedtak (22.11.13)

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure har mottatt 115 klager etter at 118 søknader vart avvist.

Faggruppa er no i gang med å gå gjennom alle innkomne klager og vil gå gjennom klager relatert til avvisningsvedtak av søknader i gruppe B (lukka bodrunde) først. Alle saker som ikkje blir omgjort ved faggruppas handsaming, vil bli oversendt Fiskeri- og kystdepartementet for klagehandsaming der.

Det er eit svært omfattande arbeid som faggruppa no er i gang med. I tillegg til handsaminga av klager på avvisningsvedtak vurderer faggruppa parallelt søknadene i gruppe B. Vurdering av prekvalifisering i gruppe B vil ikkje bli gjort ferdig før klagehandsaming av avvisningsvedtak i gruppe B er endeleg avgjort.

Opning av bod etter klagehandsaminga

Faggruppa vil heller ikkje opne boda som er komne inn i gruppe B før eventuelle klager knytt til vedtak om prekvalifisering er endeleg avgjort.

Etter at klagehandsaminga knytt til avvisningsvedtak i gruppe B er ferdig tek faggruppa fatt på klagehandsaminga av avvisningsvedtak i gruppene A og C.

Om dei ulike gruppene:

  • Gruppe A (Troms og Finnmark): 20 løyve, fordelt med 10 i kvart av fylka. Innanfor dei 10 løyva i kvart av fylka er 5 løyve reservert mindre aktørar.
  • Gruppe B (open gruppe med lukka bodrunde): 15 løyve.
  • Gruppe C (open gruppe): 10 løyve.
Oppdatert: 12.03.2015