Grønne tillatelser

Grønne tillatelser har som formål å redusere miljøutfordringene med rømming av oppdrettsfisk og spredning av lakselus. Søknadene om disse tillatelsene ble vurdert av en egen faggruppe utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet.

I juni 2013 vedtok Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks- aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 . Forskriften er hjemlet i akvakulturloven og har – i likhet med loven – som formål å medvirke til å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig havbruksnæring, som kan bidra til aktivitet og verdiskaping langs kysten.

Forskriften har også som formål å stimulere til å realisere nye teknologiske løsninger eller driftsmåter som legger til rette for å redusere miljøutfordringene med rømming av oppdrettsfisk og spredning av lakselus.

I samsvar med forskriften lyste Fiskeridirektoratet ut 45 nye løyver til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret 1. juli 2013. Søknadsfristen gikk ut 1. oktober 2013. De 45 nye tillatelser var fordelt på tre ulike grupper (gruppe A, B og C), med en egen konkurranse innenfor hver av gruppene.

Gruppene A og B

I gruppe A kunne det tildeles inntil 20 tillatelser i de to nordligste fylkene, Troms og Finnmark. I gruppe B kunne det tildeles inntil 15 tillatelser i hele landet etter en lukket budrunde.

Felles for gruppe A og B var at det ble stilt krav om at søker innløste et av sine tidligere tildelte tillatelser, der dette ble gitt de samme vilkårene som den nye tillatelsen.

Videre måtte søkeren i gruppene A og B forplikte seg til å ta i bruk teknologiske eller driftsmessige løsninger som sammenlignet med de løsningene som er i alminnelig kommersiell bruk i dag, reduserer miljøutfordringene. Løsningen skal enten:

  • redusere risikoen for at akvakulturproduksjonen vil påvirke vill laksefisk som følge av rømming, eller
  • sikre at det hele tiden er færre enn 0,25 voksne hunnlus per fisk i anlegget, eller et utslipp av lus tilsvarende et slikt nivå. Det er ikke tillatt med mer enn 3 medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus.

Gruppe C

I gruppe C kunne det tildeles inntil 10 tillatelser i hele landet. Tildeling i gruppe C ble ikke betinget av innløsning av en eksisterende tillatelse. Søkeren måtte imidlertid forplikte seg til å ta i bruk teknologiske eller driftsmessige løsninger som, sammenlignet med løsninger som er i alminnelig kommersiell bruk, reduserer miljøutfordringene vesentlig. Løsningen skal enten:

  • redusere risikoen for at akvakulturproduksjonen vil påvirke vill laksefisk som følge av rømming vesentlig, eller
  • sikre at det hele tiden er færre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk i anlegget, eller et utslipp av lus tilsvarende et slikt nivå. Det er ikke tillatt med mer enn 3 medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus.

Det ble også stilt vilkår om at oppdrettsvirksomhetene skal dele kunnskap og erfaringer de får ved bruk av de løsningene som dannet grunnlag for tildeling av tillatelsen, slik at det kommer hele akvakulturnæringen til gode.

Søknadene ble vurdert av en egen faggruppe utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet. Fiskeridirektoratet var sekretariat for faggruppa.