Bremnes-modellen som prøveordning i lakse- og ørretoppdrett

Bremnes-modellen er et tilbud om økt fleksibilitet for bedre å utnytte eksisterende produksjonskapasitet. Modellen er en prøveordning for norsk lakse- og ørretoppdrett. Ordningen varer i tre år, frem til 31. desember 2019.

Tilbudet gjelder mulighet til fleksibel utnyttelse av eksisterende tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Det åpnes for større fleksibilitet for alminnelige kommersielle tillatelser samt for utviklingstillatelser.

Innehaverne av disse tillatelsene får anledning til å endre tillatelsens avgrensning av maksimalt tillatt biomasse i henhold tabell nedenfor.

Tabellen viser MTB-grensene

 

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Snitt

Differanse i %

2,5

1,0

-2,5

-6,0

-6,0

-6,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,0

5,0

0,0

Sør for Troms

                         

Dagens MTB i tonn

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

Bremnes-modellen

800

788

761

733

733

733

761

780

800

819

835

819

780

Troms og Finnmark

                         

Dagens MTB i tonn

945

945

945

945

945

945

945

945

945

945

945

945

945

Bremnes-modellen

969

954

921

888

888

888

921

945

969

992

1011

992

945

Fleksibiliteten tilbys ved at grensen for hvor mye maksimalt tillatt biomasse som kan stå i sjøen kan økes i den beste tilvekstperioden, mot at den senkes i resten av året.

Prøveordningen varer i tre år, frem til 31. desember 2019.

Vederlag

Vederlaget for innføring av Bremnes-modellen er satt som følger:

  • For tillatelser i Troms og Finnmark, som er avgrenset til 945 tonn maksimalt tillatt biomasse, er vederlaget 1 500 000 kroner.
  • For tillatelser i resten av landet, som er avgrenset til 780 tonn maksimalt tillatt biomasse, er vederlaget 1 500 000 kroner.
  • For tillatelser som er avgrenset på annen måte, er vederlaget 1923 kroner per tonn tillatelsen er avgrenset til.

For tillatelser som er tildelt etter 1. august 2016 gjelder de ovenfor angitte vederlag, men slik at vederlaget inflasjonsjusteres. Vederlagets størrelse reduseres deretter etter hvor lang tid som er igjen av prøveperioden.

Vederlaget skal betales til Fiskeridirektoratet, økonomiseksjonen, postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen, kontonummer 7694 05 09048, og være merket med "Vederlag 2016 – [nummer på tillatelsen]".

Vilkår

Dersom innehaver av tillatelsen får endret tillatelsens avgrensning etter innføring av Bremnes-modellen, gjelder denne avgrensningen fra vedtakstidspunktet, likevel tidligst 1. august 2016 og frem til 31. desember 2019. Det er likevel ikke til hinder for at kapasiteten kan endres i eller i medhold av akvakulturloven.

Innehaver av tillatelse kan frem til 1. september 2018 når som helst melde fra til Fiskeridirektoratet om at innehaveren ønsker at tillatelsen tilbakeføres til avgrensningen denne hadde på vedtakstidspunktet, jf. § 7. Ved slik melding refunderes ikke innbetalt vederlag, og tillatelsen kan ikke igjen meldes inn prøveordningen.

Eventuelle endringer i tillatelsens avgrensning i perioden frem til 31. desember 2019 videreføres etter denne dato med utgangspunkt i tillatelsens pålydende avgrensning på vedtakstidspunktet.

Merk at vedtak etter denne forskriften ikke innebærer utvidelse av lokalitetsbiomasse, og eventuell utvidelse på lokalitetsnivå må søkes om etter laksetildelingsforskriften på vanlig måte.

Innføringen av Bremnes-modellen vil også kunne kreve søknad om endring av driftsplan, jf. akvakulturdriftsforskriften § 40.