Klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

SalMar Ocean søker om klarering av lokaliteten «Norskehavet» i Norskehavet. Lokaliteten ligger i åpent hav, utenfor grunnlinjen, og er omsøkt for 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse med laks.

I 2019 fikk SalMar-selskapet Mariculture tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet Smart FishFarm (SFF). Anlegget er planlagt etablert i Norskehavet.

Vedtak om tilsagn og andre brev i saken

Behandling av søknad 

Fiskeridirektoratet skal behandle søknaden ettersom lokaliteten er utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. I samsvar med akvakulturregelverket kunngjorde Fiskeridirektoratet søknaden.

Søknad om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet (pdf)

Fristen for å gi innspill til søknaden er gått ut.

Høringsinnspill om lokalitet for akvakultur i Norskehavet.

Fiskeridirektoratet har sendt saken til behandling hos aktuelle sektormyndigheter. Vedtakene blir offentliggjort når de kommer.

Kartlegging av områder 

Fiskeridirektoratet i samarbeid med  Havforskningsinstituttet kartla og identifiserte i 2019 områder som kan være egnet for havbruk til havs.

Rapporten fra arbeidet samt andre relevante dokumenter.

Den omsøkte lokaliteten er plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i rapporten kaller område 11 Frøyabanken nord. Området ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur. Det er første gang noen søker om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav.

Den omsøkte lokaliteten i Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil

Oppdatert: 08.01.2021