Rømmingsstatistikk - antall og art

Her finner du oversikt over antall laks, regnbueørret og marine fiskearter som oppdretter har rapportert som rømt fra norske akvakulturanlegg i perioden fra 2001 til 31.12.2019

For 2019 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av desember mottatt 53 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på om lag 270 000 laks og 2 000 regnbueørret.

For 2018 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av desember mottatt 44 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på om lag 160 000 laks og 3 000 regnbueørret.

For tidligere år er tallene basert på Fiskeridirektoratets innsamling av statistikk fra den norske akvakulturnæringen. Dette gjøres årlig i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Fiskeridirektoratet er kjent med at det forekommer rømmingshendelser ut over dem som blir rapportert og fremgår av oversikten. Vi får dessuten fra tid til annen meldinger fra ulikt hold om mistanke om urapportert rømming. Dette blir meldt inn på grunnlag av observasjoner av antatt rømt fisk uten at en kjenner kilden for rømmingen.

Slike meldinger blir vurdert og fulgt opp ved Fiskeridirektoratets regionkontorer med sikte på å identifisere hvor fisken kan ha rømt fra, stanse eventuell pågående rømming og for å anslå omfanget av hendelsen. 

Les mer

Tall på omstendigheter ved rømming 2014-2019

Rapporterte rømminger til Fiskeridirektoratet

Erfaringsbase rømming

Hvordan arbeider vi med rømminger?

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag