Om dataene – salg per sysselssatt

Oppdateringstidspunkt

Tall for 1945-2020 er endelige.

Tall for 2021 er foreløpige. Endelige tall publiseres høsten 2022.

Kilde

Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur.

Dataene er hentet fra:

  • Eget elektronisk spørreskjema fra det enkelte selskap med tillatelse(r) for produksjon av akvatiske organismer.

  • Akvakulturregisteret

  • Biomasseregisteret

Innhold

Salg er solgt mengde matfisk av laks, regnbueørret og ørret fra selskap med tillatelse(r) for produksjon av akvatiske organismer. Solgt mengde er i rund vekt.

Sysselsatte er antall personer i arbeid i selskap med tillatelse til matfiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret. Tallet omfatter både fast ansatte og sesongarbeidere.

Oppdatert: 08.07.2022