Rømming

Oppdatert: 27.07.2016

Det skal straks meldes fra til Fiskeridirektoratet, dersom det er kjennskap til eller mistanke om rømming av fisk fra eget eller andres anlegg (akvakulturdriftsforskriften § 38). Rømming skal meldes via Min side.

Oppdretter skal rapportere til Fiskeridirektoratet det antallet fisk som har rømt.

OBS: Nytt skjema for rømming foreligger. Logg på Min side fra topp-menyen på disse sidene for å melde om rømming.

Rapporteringen fra oppdretter utføres i minst to omganger på standard skjema (under).

  • Del 1 av skjemaet: Først oppgis et umiddelbart anslag estimert av oppdretter (skjema del 1). Dette skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet (fmc@fiskeridir.nostraks rømming er oppdaget eller mistanke om rømming fra eget eller andres anlegg foreligger.

I dette skjemaet skal også oppgis når merden/-ene med rømt fisk er ventet å være kontrollert slik at skadeomfang kan fastsettes.

Dersom det etter at skjema del 1 er sendt, er grunn til å tro at det innmeldte tallet avviker vesentlig i forhold til den reelle rømmingen (mer enn 1000 fisk eller 25 prosent av oppgitt rømming), skal korrigert antall straks meldes på nytt (skjema del 1).

  • Del 2 av skjemaet: Når skadeomfanget er fastlagt eller det foreligger bedre oversikt hos oppdretter over hvor mye fisk som faktisk er blitt borte (gjenværende fisk er talt opp), rapporterer oppdretter inn det endelige antallet til fiskerimyndighetene (skjema del 2).

Del 2 skal sendes sammen med Del 1 til Fiskeridirektoratet senest én uke etter at merd/-er med rømming er kontrollert og skadeomfanget fastsatt. Sendes per e-post til fmc@fiskeridir.no

Pdf- og wordskjema for e-post

Vi anbefaler at du bruker overskrivning ("Insert"-knapp) i skjemaet når du fyller ut word-format av rømmingsskjema.