Skjul søk

Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv høsten 2013

15.12.2014

NINA har vurdert tilstanden under høstfisket for 33 vassdrag fordelt over alle landets regioner, og finner ingen statistisk sikker økning i innslaget av rømt oppdrettslaks i norske gytebestander i 2013 i forhold til foregående år.

Næringa bør betale for utfisking

08.12.2014

Fiskeridirektoratet skriv i høyringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet at vi er positive til ei ordning der akvakulturnæringa skal betale for utfisking av rømt oppdrettsfisk i vassdrag.

Notkroker og risiko

11.11.2014

Det er avdekket risiko og fare for rømming knyttet til bruk av notkroker. Alle virksomheter som bruker slike bes om å inkludere denne kunnskapen i sine risikovurderinger.