Veiledning om forskningstillatelser

Fiskeridirektoratet har oppdatert veileder for søknad om forskningstillatelser, og publisert ny veileder om resultatrapportering.

Veilederen for søknad om forskningstillatelse

Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) åpner for å tildele tillatelser til akvakultur av matfisk i sjø og ferskvann til særlige formål, blant annet til forskningsformål. Søknad om forskningstillatelse skal utfylles på fastsatt skjema, jf. laksetildelingsforskriften § 8.

Veilederen for søknad om forskningstillatelse beskriver formålet med ordningen med forskningstillatelser, hva søknaden skal inneholde (oppbygging) og plikter som følger med slike tillatelser.

Veilederen ble sist oppdatert i februar 2021. Fiskeridirektoratet har som mål å revidere veilederen jevnlig.

I den siste versjonen har vi sett på strukturen og ordlyden for å gi søkerne en bedre forståelse av kravene som Fiskeridirektoratet stiller ved behandling av søknaden.

Veilederen for søknad om forskningstillatelse (pdf, 874 kB) (pdf, 895.1 kB)

Ny veileder om resultatrapportering

Resultatene fra forskning gjennomført i tråd med tillatelsen skal rapporteres årlig, jf. akvakulturloven§ 24 første ledd og skal være allment tilgjengelig.

Resultatrapportering skal utføres på standardiserte skjema (rapporteringsskjema) og sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet innen 15. februar påfølgende år.

Fiskeridirektoratet har publisert en ny veileder om resultatrapportering for forskningstillatelser. Veilederen skal være til hjelp ved utfylling av rapporteringsskjemaet.

Ny veileder om resultatrapportering (pdf, 1,03 MB) (pdf, 1.1 MB)

Oppdatert: 26.01.2022