Tilsyn avdekker mangler ved arbeidsoperasjoner

Rapport fra Fiskeridirektoratets tilsynskampanje i 2021-2022 viser at det er behov for forbedringer i akvakulturnæringens risikostyring ved gjennomføring av avlusingsoperasjoner.

Fiskeridirektoratet startet i 2021 en kampanje i hele landet med tilsyn med virksomhetenes risikostyring i forbindelse med avlusingsoperasjoner. Målet var å undersøke om næringen har etablerte risikostyrings-systemer som fungerer under avlusingsoperasjoner.

Nyhet om starten på tilsynskampanjen: risikostyring ved avlusingsoperasjoner

Tilsynene inkluderte også kartlegging av status for risikoforståelse og måten risiko håndteres på i næringen.

Mangler mål og risikovurdering

Resultater fra 15 tilsyn gjennomført i kampanjen viser avvik på alle krav til internkontrollens innhold, IK-Akva § 5 tredje ledd, totalt 48 avvik.

- Det er to krav som skiller seg ut som de mest problematiske. Det ene er krav om å fastsette overordnede mål med tilhørende konkrete og evaluerbare delmål i internkontrollarbeidet, og utarbeide planer og tiltak for å oppnå målene. Her er det gitt avvik i to tredjedeler av tilsynene, sier Kjellaug Eik Litland, som er seniorrådgiver ved Fiskeridirektoratets tilsyns- og kontrolldivisjon.

- Det andre er krav om å kartlegge farer og problemer, for på bakgrunn av denne kartleggingen å kunne vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak som reduserer risikoforholdene. Nesten ni av ti tilsyn hadde avvik fra dette kravet.

Evalueringsrapport: Tilsyn med virksomhetenes risikostyring ved avlusingsoperasjoner

Behov for forbedring og kompetanseheving

- Funnene viser at det er behov for forbedring og kompetanseheving i virksomhetenes risikostyring. Fiskeridirektoratet vil jobbe videre med dette temaet, og vi vil ta med oss erfaringene fra denne kampanjen når vi planlegger videre tilsynsaktiviteter, sier Litland.

Næringen positiv til tilsynet

Det var lagt opp til et relativt omfattende tilsynsløp for disse systemtilsynene. Flere virksomheter gav likevel positive tilbakemeldinger og så nytten av et slikt tilsyn, selv om de syntes at tilsynene var tidkrevende.

En annen effekt av det omfattende tilsynsløpet var at temaet hadde tid til å modnes hos virksomheten underveis, slik at når avvik skulle lukkes hadde gjerne virksomheten allerede en plan.

Oppdatert: 01.12.2022