Seminar om kartlegging av sårbart naturmangfold

Ny frist for påmelding til seminaret: 7. mars.

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet inviterer til seminar om kartleggingsmetodikk for sårbart naturmangfold i forbindelse med akvakultursøknader.

Seminaret er rettet mot både forvaltning, konsulenter, forskningsinstitutter og næringsaktører, og foregår på Teams tirsdag 15. mars klokken 9:00-11:30.

Bakgrunn

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet er gitt i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) å utvikle og foreslå kartleggingsmetodikk for sårbart naturmangfold i forbindelse med søknader om ny akvakulturlokalitet eller utvidelse av eksisterende.

Hensikten er å få utviklet en standard metode som er egnet for kartlegging av sårbare arter og naturtyper i forbindelse med søknader om akvakulturlokaliteter, slik at det på et tidlig tidspunkt kan avdekkes om det finnes sårbart naturmangfold som kan bli negativt påvirket av forurensende utslipp ved produksjon av fisk i åpne merder i sjø.

Havforskningsinstituttet har gjennom forvaltningsstøtte til Fiskeridirektoratet foreslått en metodikk for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på dypt vann som ble publisert 22. oktober 2021 på Havforskningsinstituttets sider.

Forslaget fra Havforskningsinstituttet (hi.no) er med på å danne grunnlaget for de råd Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet vil gi til departementene.

Formål med seminar

Direktoratene ønsker å invitere til et åpent seminar med tanke på å formidle ny kunnskap og bidra til å øke forståelsen av metodikken og omfanget. Det vil bli mulighet for noen korte spørsmål, men i etterkant av seminaret vil vi sende ut en elektronisk spørreundersøkelse med muligheter for å gi tilbakemeldinger og innspill til direktoratene i det videre arbeidet.

Påmelding innen 7. mars 2022

Påmeldingsskjema for seminaret (easyquest.com)

Program med lenke til Teams-møte blir sendt til e-post adressen til de som er påmeldt.

Kontaktpersoner

Miljødirektoratet ved eller

Fiskeridirektoratet ved

Oppdatert: 22.02.2022