Økt salg av oppdrettsfisk i 2021

Salg av oppdrettsfisk økte med 10,2 prosent fra 2020 til 2021. Dette skyldes først og fremst en økning i salget av laks, men også salg av torsk og kveite.

Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur for 2021.

Solgt mengde

Det ble solgt totalt 1 640,5 tusen tonn oppdrettsfisk i 2021. Laks er den viktigste arten og utgjør 1 546 tonn eller 94 prosent. I tillegg ble det solgt 88,8 tonn regnbueørret og 5,6 tonn andre fiskearter.

Samlet:

Laks:

Regnbueørret:

Andre fiskearter

1 640,5

1 546,1

88,8

5,6

1000 tonn*

1000 tonn*

1000 tonn*

1000 tonn*

Foruten fisk ble det også solgt 2,3 tusen tonn bløtdyr, krepsdyr og pigghuder (hovedsakelig blåskjell), og 0,3 tusen tonn alger i 2021

Figur som viser utvikling i salg av oppdrettsfisk til konsum.
Figur 1. Utvikling i salg av oppdrettsfisk til konsum. Tall i tusen tonn.

Det var Troms og Finnmark som solgte mest oppdrettsfisk i 2021, tett fulgt av Nordland. Totalt ble det solgt 363 584 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 17,3 milliarder kroner i Troms og Finnmark i 2021. Nordland solgte 354 748 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 18 milliarder kroner.

Statistikken viser at Nordland i gjennomsnitt oppnådde høyere salgspris pr. kg enn Troms og Finnmark. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg i Troms og Finnmark var på kr 47,57 pr. kg, mens Nordland hadde en gjennomsnittlig salgspris på kr 50,71 pr. kg. Årsaken til prisforskjellen kan være mange, salgstidspunkt, fiskestørrelse og etterspørsel er eksempler på faktorer som påvirker prisen.

Figur 2, som viser solgt mengde oppdrettsfisk i 2021 fordelt på fylker.
Figur 2. Solgt mengde oppdrettsfisk i 2021 fordelt på fylker. Tall i tusen tonn.

Laks er den dominerende oppdrettsarten, men i 2021 har vi registrert en økning salg av torsk og kveite. Solgt mengde av torsk økte fra kun 662 tonn i 2020 til 1 622 tonn i 2021, mens salg av kveite øke fra 1 870 tonn i 2020 til 2 716 tonn i 2021.

Figur 3, som viser utviklingen i salg av oppdrettstorsk og -kveite.
Figur 3. Utviklingen i salg av oppdrettstorsk og -kveite. Tall i tonn.

Smoltproduksjon av laks og regnbueørret

Totalt salg av smolt økte fra 411,9 millioner smolt i 2020 til 431,6 millioner smolt i 2021. Av disse var 412,9 millioner laks,18,2 millioner regnbueørret og 0,5 millioner annen ørret i 2021.

Over tid har smolten som selges blitt større. Med stor smolt mener vi smolt større enn 250 gram. Av de totalt 431,6 millioner smolt som ble solgt er 61,6 millioner smolt oppgitt til å være over 250 gram, og de resterende 370 millioner smolt er oppgitt til å være mindre enn 250 gram.

Totalt smolt

Mindre enn 250 g

Større enn 250 g

431,6

370

61,6

Millioner stk.

Millioner stk.

Millioner stk

Rensefisk

For andre året på rad viser statistikken en nedgang i utsett av rensefisk. Totalt ble det satt ut 45,2 millioner rensefisk i merdene med laks og regnbueørret i 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 51,5 millioner rensefisk.

Det er først og fremst rognkjeks som settes ut i merdene med laks og regnbueørret. Av de 45,2 millioner rensefisk som ble satt ut i 2021 var 27,3 millioner rognkjeks, 4,6 millioner berggylt, 6,3 millioner bergnebb, 6,8 millioner grøngylt og 0,1 millioner gressgylt.

Totalt utsett

Rognkjeks

Berggylt

Bergnebb

Grøngylt

Gressgylt

45,2

27,3

4,6

6,3

6,8

0,1

Millioner stk

Millioner stk

Millioner stk

Millioner stk

Millioner stk

Millioner stk

Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder

Produksjonen av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder er en liten næring i Norge, og det er hovedsakelig blåskjell som produseres og høstes. Høstet mengde av blåskjell økte med 6,4 prosent fra 2020 til 2021. Det ble høstet 2 163 tonn blåskjell i 2021. Trøndelag stod for 53 prosent av høstet mengde i 2021.

Alger

Dette er fortsatt en næring i oppstartingsfasen, og produksjonen av alger er for de fleste ikke kommet skikkelig i gang. Det er hovedsakelig to arter som produseres, butare og sukkertare. Høstet mengde, målt i tonn er redusert, og var på totalt 249 tonn i 2021. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg var kr 25,20.

Oppdatert: 25.05.2022