Nytt teknisk regelverk for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag

Nærings- og fiskeridepartementet har denne uken fastsatt forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23).

Forskriften var på høring i fjor med høringsfrist 13. juli 2021, og det kom i den forbindelse en rekke nyttige innspill fra næringen. Disse innspillene er nå behandlet, og flere av de har resultert i justeringer av bestemmelser i forskriften.

NYTEK23 trer i kraft 1. januar 2023 og inneholder en overgangsordning hvor aktørene i perioden fram til 1. januar 2024 kan velge om de skal følge kravene i dagens NYTEK-forskrift, eller om man skal følge kravene i den nye forskriften.

Hva forskriften innebærer

NYTEK23 skal erstatte dagens tekniske forskrift og har som formål å bidra til å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene.

NYTEK23 er en funksjonsbasert forskrift som i langt større grad enn NYTEK-forskriften er tilpasset den store teknologiutviklingen i akvakulturnæringen. Forskriften er samtidig harmonisert med sentrale standarder, herunder NS 9415:2021.

Forskriften viderefører hovedtrekkene i flere av de sentrale ordningene i tidligere regelverk.

Ordningen med anleggssertifikat gjøres mer fleksibel, blant annet ved at anleggssertifikat kan utstedes før akkreditert inspeksjonsorgan utfører inspeksjon, og ved å legge til rette for at anleggssertifikat kan oppdateres ved endringer i planlagt anleggskonfigurasjon eller andre av anleggssertifikatets forutsetninger.

Forskriften legger også i større grad til rette for gjenbruk av utstyr ved innføringen av en ny ordning for levetidsforlengelse, som omfatter samtlige hovedkomponenter og konstruksjonsdeler i forankringssystem.

Oppdatert: 29.08.2022