Nye krav i driftsregelverket til brønnbåter og andre tjenesteleverandører

Nytt regelverk tydeliggjør ansvar og plikter for vare- og tjenesteleverandører som gjennomfører arbeidsoperasjoner ved akvakulturanlegg.

I dag er det fastsatt nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming som gjelder både vare- og tjenesteleverandører og innehavere av akvakulturtillatelser. Samtidig er reglene om bruk og utslipp av legemidler utvidet og oppdatert. Det er også forskriftsfestet en sikkerhetssone ved havbruk til havs som gjelder for alle.

Tydeliggjøring av vare- og tjenesteleverandørers ansvar og plikter

Vare- og tjenesteleverandører er en stor og betydningsfull del av akvakulturnæringen. Det har i lang tid vært et stort behov for å konkretisere disse aktørenes ansvar ved gjennomføring av aktiviteter i tilknytning til drift av akvakulturanlegg.

Alle krav og plikter som gjelder for både vare- og tjenesteleverandører og oppdrettere – og som begrunnes i miljøhensyn – er nå samlet i akvakulturdriftsforskriften.

Det personelle virkeområdet i akvakulturdriftsforskriften er utvidet til også å gjelde for vare- og tjenesteleverandører. Reglene om deres ansvar og plikter blir med dette mer tilgjengelige, tydelige og de skaper dermed forutsigbarhet.

Nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming

Vare- og tjenesteleverandørers krav og plikter ved gjennomføring av aktiviteter som kan medføre risiko for rømming er nå konkretisert i akvakulturdriftsforskriften. Dette gjelder krav om kompetanse, journalføring, beredskapsplan, aktsomhet, risikovurdering og meldeplikt ved rømming.

Meldeplikt ved rømming er forskriftsfestet for vare- og tjenesteleverandører, på samme måte som for innehavere av akvakulturtillatelser. Vare- og tjenesteleverandører skal i tillegg melde fra til innehaver.

For innehavere av akvakulturtillatelser presiseres det krav som gjelder ved gjennomføring av arbeidsoperasjoner.  

Sleping av produksjonsenheter med fisk blir forbudt.

Utvidede og oppdaterte regler ved bruk og utslipp av legemidler

Reguleringen utvides til å gjelde legemidler for behandling av akvakulturdyr, og avgrenses ikke lenger til behandling mot lakselus. Gjeldende vilkår for bruk og utslipp av legemidler ved reke- og gytefelt videreføres. 

Også på dette området konkretiseres brønnbåters og andre tjenesteleverandørers krav knyttet til kompetanse, journalføring, aktsomhet, risikovurdering og tømming av badebehandlingsvann.

Det innføres krav om melding ved tømming av badebehandlingsvann tilsatt legemidler når dette skjer andre steder enn ved akvakulturanlegget.  Dette kravet blir gjeldende fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer det.

Utvidet adgang til å anvende overtredelsesgebyr

Endringene medfører utvidet adgang til å anvende overtredelsesgebyr som sanksjon mot vare- og tjenesteleverandører. Nytt er også at brudd på reglene ved utslipp av legemidler kan ilegges overtredelsesgebyr. Det samme kan brudd på krav om rømmingsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg.

Sikkerhetssone på 500 meter til havs

Det er forskriftsfestet en sikkerhetssone på 500 meter rundt akvakulturanlegg til havs, dvs. en nautisk mil utenfor grunnlinjene. I sikkerhetssonen er ferdsel og fiske forbudt, og gjelder for enhver person og ethvert skip og fartøy, samt annen innretning som kan navigeres.

 

 

 

Oppdatert: 24.08.2022