Ny digital portal for akvakultursøknad

Fiskeridirektoratet skal innen utgangen av 2022 ha utviklet en digital søknadsportal for akvakultur. Målet er en felles digital løsning for behandling av søknader på tvers av etater og forvaltningsområder.

Tirsdag 18. oktober startet pilottesting av nye skjema for akvakultursøknad og ny portal for saksbehandling av søknadene.

Pilottesting

Det har vært lagt opp til aktiv brukermedvirkning siden starten av prosjektet, og ulike aktører fra både næring og myndigheter er involvert. Fylkeskommuner, Mattilsynet, Kystverket, Statsforvaltere, Miljødirektoratet og representanter fra Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har bidratt i utviklingen, både med brukertesting og innspill til innhold i portalen og skjemaene. Pilottestingen innebærer at brukere fra både næringen og myndighetene tester hvordan løsningen fungerer.

– Med tett oppfølging av brukerne og aktiv medvirkning fra de selskapene som skal bruke ferdig løsning, håper vi å kunne levere en løsning som gir best mulig verdi for selskapene, sier Lene Kristin RøyraneLøtvedt, som er seniorrådgiver ved tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen og den ene av to prosjektledere for den nye digitale søknadsportalen. Den andre prosjektlederen er seniorrådgiver Mari Sørensen Aksnes.

Plan for testperioden

De to skjemaene som er utviklet og skal testes til første versjon av søknadsportalen, er søknad om endring på lokalitet og søknad om ny lokalitet etter laksetildelingsforskriften.

I testperioden sender selskapene fiktive søknader, for eksempel gamle søknader med vedlegg. Det er satt opp faste ukentlige møter de neste ukene med testere fra næringen og myndighetene. Tilbakemeldingene fra pilottesterne vil bli brukt til å forbedre søknadsskjemaene og portalen i tiden fram mot endelig lansering.

Testperioden er planlagt å vare i 6 uker.

– Håpet er at pilottesterne utnytter testperioden til grundig testing og at vi får så mange innspill som mulig. Da er det størst sjanse for at vi har en så bra løsning som mulig klar til lansering ved årsskiftet, sier Mari Sørensen Aksnes.

Oppdatert: 19.10.2022