Kartlegging av sårbar natur på grunt vann

Oppdrettsanlegg vil normalt ikke ligge på grunt vann, men sårbar natur i nærliggende gruntvannsområder risikerer likevel å bli påvirket av oppdrett.

Havforskningsinstituttet (HI) har levert forslag til undersøkelser av sårbar natur på grunt vann for akvakultursøknader. En naturtypekartlegging vil gjøre det enklere å unngå negative effekter på sårbar natur.

Anbefaler å kartlegge 500 meter fra anleggene

Kartleggingsmetodikken er ment å være en del av forundersøkelsene som skal inngå i framtidige søknader om akvakultur i sjø i områder som er maksimalt 50 meter dype. Forslaget innebærer også at metodikken skal brukes dersom produksjonen på en eksisterende lokalitet skal utvides.

Om det oppdages koraller på grunt vann i området som i utgangspunktet skal kartlegges, anbefaler HI å øke undersøkelsesområdet til 1 kilometer fra anlegget. Dette er fordi koraller trolig er mer følsomme for utslipp enn andre grunne naturtyper.

Fra før av har instituttet levert et tilsvarende forslag for sårbar natur på dypt vann. Forslagene inngår i faggrunnlaget for en kommende tilrådning som Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet skal levere senere i år.

Oppdatert: 31.03.2022