Forbud mot badebehandling gjelder for nye gytefelt

Kartlagte gytefelt for torsk er oppdatert med de nyeste feltdata fra Rogaland (2020) og Sogn og Fjordane (2021).

Oppdateringen har betydning for hvor det er lov å badebehandle med legemidler mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Etter oppdateringen omfattes flere akvakulturanlegg i Rogaland og Vestland (tidligere Sogn og Fjordane fylke) av forbudet.

Etter akvakulturdriftsforskriften §15b og forskrift om transport av akvakulturdyr §22a er det forbudt å badebehandle mot lakselus og/eller tømme ut slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt, «jamfør de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy».

Forbudssonene er vist i Fiskeridirektoratets kartverktøy om lusebehandling.

I kartverktøyet kan både de nye og oppdaterte gytefeltene («Gytefelt torsk MB») ses, sammen med gytefeltene slik de var før oppdateringen («Historiske gytefelt torsk MB»). I tillegg er det lagt til et dekningskart («Gytefelt torsk MB dekningskart»), som viser området Havforskningsinstituttet har undersøkt i kartleggingsarbeidet for gytefelt.

Både innehaver av akvakulturtillatelse og brønnbåtselskap må nå sjekke om oppdateringen har medført endring av forbudssoner for badebehandling mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Risikovurderinger, tiltak og rutiner må oppdateres der det er nødvending.

Nye, oppdaterte og slettede gytefelt for torsk

 Vi har mottatt data fra Havforskningsinstituttet om følgende endringer:

  • Område «Rogaland» er oppdatert med data fra forskningstokt 2020.
  • Område «Sogn og Fjordane» er oppdatert med data fra forskningstokt 2021.
  • Enkelte gytefelt som kun var basert på intervjuinformasjon er fjernet.

Temaet «Gytefelt torsk MB» er oppdatert i de ulike kartløsningene i Yggdrasil.

Oppdatert: 09.03.2022