Vil beholde forbud ved reke- og gytefelt

Fiskeridirektoratet anbefaler å beholde forbudet mot utslipp av legemidler ved reke- og gytefelt.

Fiskeridirektoratet har oppsummert de forslagene om endringer i akvakulturregelverket som var på høring tidligere i år, og har oversendt vår tilrådning til Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeridirektoratet fikk mange gode høringsuttalelser. I tillegg har vi fått ny kunnskap og erfaringer fra tilsynskampanjen 2020, som har kommet etter utarbeidelse av høringsforslaget.

Fiskeridirektoratets tilrådninger:

 • Vare- og tjenesteleverandørers ansvar og plikter ved gjennomføring av aktiviteter i tilknytning til drift av akvakulturanlegg tydeliggjøres i akvakulturdriftsforskriften, og de får blant annet krav om å melde rømming og tømming av badebehandlingsvann tilsatt legemidler.
   
 • Gjeldende vilkår for bruk og utslipp av legemidler ved reke- og gytefelt videreføres.  Reguleringen utvides til å gjelde legemidler for behandling av akvakulturdyr, og avgrenses ikke lenger til behandling mot lakselus.
   
 • Krav ved gjennomføring av arbeidsoperasjoner presiseres for innehaver av akvakulturtillatelse. Sleping av produksjonsenheter med fisk blir forbudt. Foreslåtte krav om nøyaktighet for antall fisk utgår, og arbeidet med problemstillingen fortsetter.
   
 • Adgang til å anvende overtredelsesgebyr utvides overfor vare- og tjenesteleverandører. Brudd på reglene ved utslipp av legemidler kan ilegges overtredelsesgebyr. Det samme kan brudd på krav om rømmingsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg.
   
 • Til havs forskriftsfestes en sikkerhetssone rundt akvakulturanlegget, der ferdsel og fiske er forbudt.
Oppdatert: 29.06.2021