Utbetalinger fra Havbruksfondet klar for 2021

I år utbetales én milliard kroner til 140 kommuner og 7 fylkeskommuner fra Havbruksfondet.

Les mer om årets utbetaling hos Nærings- og fiskeridepartementet (regjeringen.no).

Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene fra fondet.

Se listen over utbetalingene, eller velg et komplett datagrunnlag for årets utbetaling:

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Les mer om hvordan Fiskeridirektoratet administrerer Havbruksfondet på våre temasider.

Årets utbetaling

Stortinget har vedtatt at kommunesektoren for kapasitetsjusteringen i 2021 tildeles 1 mrd. kroner.

Av midlene fra kapasitetsjusteringen i 2020 som skal utbetales i 2021, skal 125 000 000 kr til fylkeskommunene. De øvrige 875 000 000 kr tilfaller kommunene.

Av kommunenes midler, skal 406 250 000 kr fordeles basert på ny lokalitetsbiomasse to kalenderår tilbake i tid per 1. september 2021, med en øvre grense på kr. 5 mill. til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB. Beløpet kommer således i tillegg til de resterende 468 750 000 kr fordeles basert på all klarert lokalitetsbiomasse per 1. september 2021.

Oppdatert: 15.10.2021