Usikkerhet i rømmingsstatistikken

Vi har endret rutiner rundt publisering av rømmingstall. Det er nå kun tallene som akvakulturvirksomhetene selv melder inn som legges ut på våre nettsider. Nettsiden er også oppdatert med informasjon om datakvalitet og usikkerhet.

- Fiskeridirektoratet vurderer at tallene er beheftet med usikkerhet, særlig gjelder dette antall rømte fisk, uttaler Øyvind Lie, direktør ved kyst- og havbruksavdelingen.

Antall hendelser i statistikken

Det er oppdrettsselskapenes ansvar å oppdage og rapportere om rømming eller mistanke om rømming. Rapportering til Fiskeridirektoratet skal gjøres elektronisk via rapporteringsløsningen «Min side», og rapporterte hendelser publiseres nå løpende på Fiskeridirektoratets nettsider.

-Fiskeridirektoratet erfarer at det hvert år er forekomster av rømt fisk som ikke kan knyttes til rapporterte hendelser. Dette blir normalt avdekket gjennom tips fra publikum om fangster av rømt fisk. Det er derfor grunn til å tro at antall hendelser kan være høyere enn det som blir innrapportert, innleder Lie.

Usikkerhet knyttet til rømmingstall

I første omgang oppgir virksomhetene et overslag på hvor mye fisk de tror kan ha rømt, og dette oppgis i intervaller. Straks endelig rømmingstall er avklart skal oppdretter sende dette inn. Tidspunktet for dette varierer, fra få dager etter hendelsen til om lag ett år etter, avhengig av opptellinger og slaktetidspunkt.

-Det er utfordringer knyttet til fastsetting av antall rømte fisk og tallene er derfor beheftet med usikkerhet. Vi ser at i mange saker blir rømmingstallet fastsatt utfra en subjektiv vurdering. I saker med større rømmingspotensiale blir det ofte pålagt telling, men det er store utfordringer med å få et pålitelig rømmingstall også i disse tilfellene, forteller Lie.

-Oppsummerte rømmingstall fra innrapporterte hendelser er derfor kun et estimat. På grunn av urapporterte hendelser og utfordringene knyttet til fastsetting av antall rømte fisk vurderer Fiskeridirektoratet at estimatene er beheftet med usikkerhet og må brukes med varsomhet, fortsetter Lie.

Tidligere har Fiskeridirektoratet lagt sine egne estimat inn i rømmingsstatistikken i tillegg til oppdretterne sine tall i saker der det var uenighet om rømmingsomfang. Dette har vi gått bort i fra, slik at de tallene som nå publiseres kun er de som virksomhetene rapporterer inn.

-Det er først og fremst virksomhetene sitt ansvar å vite hvor mye fisk som har rømt, sier Lie.

Gjenfangstall

Virksomhetene skal også melde inn gjenfangst i sjø i den elektroniske rapporteringsløsningen. Gjenfangsten publiseres sammen med rømmingsstatistikken når den er avsluttet.

-Gjenfangsttallene fra sjø vurderer vi til å ha lav usikkerhet gitt rammene som er skissert for rapportering av disse, avslutter Lie.

Oppdatert: 16.04.2021