Status for rømmingstekniske rapporter oktober

Per dags dato er det registrert 86 rømmingstekniske rapporter hos Fiskeridirektoratet. Dermed er det 195 anlegg som enda ikke har fått registrert rømmingsteknisk rapport når det nå gjenstår to måneder til fristens utløp.

Som kjent skal alle aktive landbaserte akvakulturanlegg for fisk som ble prosjektert før 2018 ha gjennomført en tilstandsanalyse og dokumentert dette i en rømmingsteknisk rapport innen 1. januar 2022.

Drift uten gyldig rømmingsteknisk rapport etter denne datoen vil være ulovlig.

I 2022 vil Fiskeridirektoratet prioritere tilsyn ved landbaserte akvakulturanlegg for fisk for å påse at kravene i forskriften er oppfylt.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk skal bidra til å forebygge rømming av fisk gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene.

Den rømmingstekniske rapporten er en sammenstilling av dokumenter som angir et landbasert akvakulturanlegg for fisk sin rømmingstekniske tilstand. Denne skal sendes inn til Fiskeridirektoratet på fastsatt skjema, samt være tilgjengelig på anlegget for tilsyn.

Status

Den siste måneden er det kommet inn 13 rapporter. To måneder før fristens utløp mangler det på landsbasis 195 rapporter. Per dags dato fordeler de registrerte rømmingstekniske rapportene seg slik:

kart-rommingteknisk-rapport.png

Status for registrerte rømmingstekniske rapporter per 28. oktober 2021. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet

For mer informasjon om landbasert akvakultur for fisk, se våre nettsider

Oppdatert: 28.10.2021