Status for registrerte rømmingstekniske rapporter og informasjonsmøte

Fiskeridirektoratet skal ha informasjonsmøte om rømmingsteknisk rapport for landbaserte anlegg 3. juni 2021. Alle anlegg som ble prosjektert før 2018 skal ha en gyldig rømmingsteknisk rapport innen 1. januar 2022. Så langt har det kommet inn 47 rapporter.

Status for registrerte rømmingstekniske rapporter og informasjonsmøte

Informasjonsmøte torsdag 3. juni

Fiskeridirektoratet skal ha informasjonsmøte torsdag 3. juni for innehavere av landbaserte akvakulturtillatelser som skal levere rømmingsteknisk rapport. Den rømmingstekniske rapporten er en sammenstilling av dokumenter som angir et landbasert akvakulturanlegg for fisk sin rømmingstekniske tilstand.

For anlegg prosjektert før 2018 skal den rømmingstekniske rapporten leveres innen 1. januar 2022. For andre anlegg, avdelinger eller fellesfunksjoner hvor prosjekteringen er påbegynt etter 2018 leveres den rømmingstekniske dokumentasjonen til Fiskeridirektoratet før oppstart.

Når den rømmingstekniske dokumentasjonen er registrert hos Fiskeridirektoratet er anlegget, avdelingen eller fellesfunksjonen innlemmet i ordningen og kan drive lovlig. I driftsfasen følges vedlikeholdsplanen ved normal drift og utskiftninger av komponenter skjer i henhold til forskriften - det skal blant annet dokumenteres at nye komponenter tilfredsstiller krav i NS 9416.

Endringer og utskiftninger logges forløpende i en egen journal som også er tilgjengelig for tilsyn på lokaliteten. Innehaver har et ansvar for å påse at anlegget er i forsvarlig teknisk stand og at den rømmingstekniske dokumentasjonen er oppdatert og tilgjengelig på lokaliteten.

En sentral del av den rømmingstekniske rapporten er tilstandsanalysen. Denne skal avdekke avvik ved komponenter, avdelinger og fellesfunksjoner som må holdes et ekstra øye med i driftstiden, eller som straks må utbedres dersom avviket er alvorlig.

Det er tilstandsgraden som avgjør når neste rømmingstekniske rapport skal leveres. Rapporteringsintervallet for rømmingsteknisk rapport i driftsfasen er gitt utfra hvilken tilstandsgrad (TG) avdelingen eller fellesfunksjonen får:

  • TG 0 = 8 år
  • TG 1 = 4 år
  • TG 2 = 2 år
  • TG 3 = Avdelingen eller fellesfunksjonen kan ikke benyttes til akvakultur

For nye anlegg skal det gjennomføres tilstandsanalyse av avdelinger og fellesfunksjoner og leveres rømmingsteknisk rapport innen åtte år etter at anlegget er tatt i bruk. For eksisterende anlegg løper tilstandsgradene fra 1. januar 2022.

Status for rømmingstekniske rapporter

De registrerte rømmingstekniske rapportene fordeler seg slik:

  • Region Nord – 4
  • Region Nordland – 8
  • Region Midt – 20
  • Region Vest – 12
  • Region Sør – 3

Før 2018 ble det totalt tildelt 299 tillatelser til å drive landbasert akvakultur på fisk. Enkelte av lokalitetene har oppgradert sine anlegg iht. NS 9416 og fått disse registrert hos Fiskeridirektoratet som nye anlegg.

For andre lokaliteter kan det være at inneværende år er det siste med planlagt produksjon, og noen anlegg har allerede valgt å legge ned driften. Det er derfor ventet at det totale antallet leverte rapporter vil være en del lavere enn 299 når vi skriver 1. januar 2022.

Status rømmingsteknisk rapport 28. mai, 2021. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.
Status rømmingsteknisk rapport 28. mai, 2021. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 28.05.2021