Nyttig legemiddeltilsyn!

Det svarar oppdrettarane på ei spørjeundersøking frå Fiskeridirektoratet etter ein storstilt legemiddelkampanje.

Resultat av spørjeundersøking etter gjennomført tilsynskampanje (pdf). (pdf, 5.4 MB)

Spørjeundersøkinga gjekk til alle verksemdene som fekk tilsyn under kampanjeperioden for tilsyn med miljøpåverknad frå legemiddel.

– Det er positivt at over halvparten av dei aktuelle verksemdene svara på spørjeundersøkinga. For oss var dette ei ny tilnærming til korleis tilsynet kan evaluerast, og det viste seg å vere eit nyttig supplement til vår eiga evaluering av kva effekt vi oppnådde med desse høgt prioriterte tilsyna, seier seniorrådgjevar Magnus Torvik frå Fiskeridirektoratet.

Tilbakemeldingane viser også at tilsyna i stor grad har ført til forbetringsarbeid i verksemdene.

– I tillegg kan tilbakemeldingane tilseie at vi bør leggje større vekt på å nå fram med informasjon og avklaringar på førehand, dersom vi ønskjer å oppmode verksemdene til å førebu seg og setje i gang forbetringsarbeid i forkant av tilsynet, seier Torvik.

Det var nemleg ikkje alle som fekk med seg informasjonen som blei sendt ut i forkant.

– Då dei ikkje fekk med seg informasjonen vi gjekk ut med for å avklare Fiskeridirektoratets forventingar, var det fleire verksemder som ikkje førebudde seg slik dei kunne ha gjort, forklarar Torvik.

Resultata frå spørjeundersøkinga samsvarar godt med vår evaluering av tilsynskampanjen, noko som byggjer opp under våre konklusjonar og forslag til vidare tiltak.

Endrar kartverktøy

Eit av tiltaka som kom ut av evalueringsprosessen var å gjere nokre endringar for lusebehandlingskartet i Yggdrasil, som er Fiskeridirektoratets kartverktøy.

– No er denne kartfunksjonen lettare å finne på heimesida vår og vi har også inkludert fleire andre kartlag i standardinnstillinga, for å vise eit større spekter av kva ein bør tenkje igjennom ved bruk og utslepp av legemiddel i samband med akvakulturdrifta, seier Torvik.

Sjå lusebehandlingskartet (fiskeridir.no)

– Vi trur dette vil bidra til å synleggjere omfanget av vurderingane som må ligge til grunn og at det er ein heil del meir enn rekefelt og gytefelt som må takast omsyn til, noko som er skildra meir detaljert i dei to rettleiarane våre, fortel Torvik.

Ved bruk av legemiddel skal verksemdene vise særleg aktsemd for å unngå uakseptable effektar på miljøet. Det skal gjerast ei risikovurdering ved bruk og utslepp av alle typar legemiddel.

– Dette er det viktig å ha med seg i planlegginga, understreka Torvik.

Legemidla som blir nytta til avlusing utgjer den klart største delen av utsleppa og regelverket stiller også meir detaljerte krav til risikovurderingane ved bruk og utslepp av slike middel (sjå akvakulturdriftsforskrifta §15 andre ledd).

Ny reinseteknologi

Det har no kome kommersielt tilgjengeleg reinseteknologi som kan reinse behandlingsvatn for legemiddel. I første omgang vil slike reinsesystem brukast ved behandling med det nye legemiddelet Ectosan, som har krav til at verkestoffet imidakloprid blir reinsa frå behandlingsvatnet før vatnet kan sleppast ut i sjøen.

-Per i dag er det ikkje godt nok dokumentert for Fiskeridirektoratet at ein vil oppnå påkravd reinsegrad ved bruk av slike system, seier Torvik.

Det gjeldande regelverket for miljømessig forsvarleg bruk av legemiddel skil ikkje mellom utslepp av reinsa og ureinsa behandlingsvatn.

-Så slik situasjonen er no, må ein ved utslepp av reinsa behandlingsvatn følgje dei same reglane som gjeld for ureinsa utslepp av bademiddel mot lakselus. Dermed er ein også ved bruk av slik teknologi avhengig av å orientere seg i Fiskeridirektoratets kartverktøy for å kunne gjere godt fundamenterte vurderingar, fortsetter Torvik.

Oppdatert: 24.11.2021