Ny rapport viser lavere innslag av rømt laks i elvene

Det nasjonale overvåkningsprogrammet viser at innslag av rømt laks i vassdragene har hatt en generelt positiv utvikling, og ser nå ut for å stabilisere seg på et lavere nivå. Det er likevel ikke et entydig bilde, og det er fremdeles elver med for høye innslag av rømt laks.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antallet elver som inngår i overvåkningsprogrammet har økt fra 140 i 2014 til 218 i 2020

Rapporten fra overvåkningsprogrammet (HI) viser at det i 2020 var 40 vassdrag med moderat til høye forekomster av rømt laks. Dette er en nedgang fra 55 i 2019, og viser viktigheten av en god overvåking.

For Fiskeridirektoratet er det viktig å ha god kunnskap om den totale andelen rømt laks i innsiget til vassdragene for å kunne gjøre gode og rettede tiltak. Overvåkingsprogrammet er i tillegg viktig for å kunne evaluere effekten av de tiltak som gjøres, både forebyggende og avbøtende. Kunnskapen fra overvåkingsprogrammet legger også grunnlaget for arbeidet etter både vannforskriften og Kvalitetsnorm for villaks, samt tiltak som gjennomføres av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO).

De senere år har undersøkelser vist at rømt oppdrettslaks i større eller mindre grad har blandet seg inn i de ville bestandene. Vurdert etter delnorm genetisk integritet i Kvalitetsnormen for villaks kommer ca 35 % av bestandene i god tilstand, mens resten har større eller mindre grad av innblanding av rømt oppdrettslaks. Sammen med miljømyndighetens overvåking av genetisk status gir overvåkingsprogrammet for rømt laks derfor et viktig kunnskapgrunnlag i arbeidet med å ta vare på og sikre den norske villaksens egenart.

Resultat av overvåkingen

2020

  • 178 elver (82 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).
  • 27 (12 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10%).
  • 13 elver (6 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10%).

2019

  • 145 elver (73 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).
  • 35 (18 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10%).
  • 20 elver (10 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10%).

Evaluering og utvikling av overvåkningsmetoder

Å beregne innslag av rømt laks er utfordrende, og beheftet med usikkerhet.  Det er store forskjeller mellom vassdrag, både i størrelse, vannføring, eller innslag av innsjøer og andre karakteristika.  For å sikre best mulig kvalitet på vurderingene, anvendes derfor en rekke metoder som skjellprøvelesing i sportsfisket, høstfiske på gytegrunnene og gyteplasstellinger ved dykkere. I noen tilfeller blir også overvåking ved hjelp av feller og kamera brukt for å få best mulig vurdering av innslaget i vassdragene.

Metodene har ulike styrker og svakheter, og det er derfor et pågående arbeid med å kvalitetsikre dem. I de fleste vassdragene kombineres flere av metodene for å kunne gi en best mulig beskrivelse av tilstanden.

Oppdatert: 28.06.2021