Kun 70 rømmingstekniske rapporter er registrert

Fortsatt mangler hele 224 rømmingstekniske rapporter. – Dette er tall som bekymrer, og som kan bety en vesentlig redusert leveranse av settefisk i årene som kommer.

Det sier seksjonssjef ved tilsyns- og miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet, Britt Leikvoll.

Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Britt Leikvoll.
Seksjonssjef i tilsyns- og miljøseksjonen, i Fiskeridirektoratets kyst- og havbruksavdeling.

Innen 1. januar 2022 skal alle aktive landbaserte akvakulturanlegg for fisk som ble prosjektert før 2018 ha registrert en rømmingsteknisk rapport hos Fiskeridirektoratet.

Det vil ikke medføre noen ulempe å levere den rømmingstekniske rapporten før fristen, siden tilstandsgradene først vil begynne å gjelde fra 1. januar 2022.

– Vi anmoder derfor alle til å sende inn den rømmingstekniske rapporten straks den er klar, sier Leikvoll.

Status

Tre måneder før fristens utløp mangler det på landsbasis 224 rapporter. Hvis trenden fortsetter vil det ved årsskifte kun være registrert rundt 100 rapporter, noe som ville betydd en betydelig reduksjon i landbasert akvakultur av fisk i Norge.

Blant annet gjelder dette de fleste av Norges settefiskanlegg.

– Det er derfor grunn til å tro at leveransen av settefisk kan bli vesentlig redusert om ikke flere leverer rømmingsteknisk rapport i tide, sier Leikvoll.

Pr. dags dato fordeler de registrerte rømmingstekniske rapportene seg slik:

Region

Antall rapporter

Antall lokaliteter

Registrert

Sør

4

56

7 %

Vest

21

81

26 %

Midt

26

78

33 %

Nord

5

24

21 %

Nordland

14

55

25 %

Landsbasis

70

294

24 %

Region Sør kommer dårligst ut i oversikten, hvor det kun er levert rømmingstekniske rapporter for 7% av anleggene. De resterende regionene har også lave registreringstall, gitt den korte tiden som er igjen til fristens utløp.

Status for registrerte rømmingstekniske rapporter pr. 28. september 2021. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.

Historikk

Ordningen med rømmingsteknisk rapport ble først kjent i forbindelse med høringen av forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg (regjeringen.no) i november 2016,

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2018, og har vært endret to ganger siden da.

Ved siste endring ble fristen for å levere rømmingsteknisk rapport utsatt med ett år, dvs. fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022.

Det var flere grunner til at dette, blant annet at «Veilederen for tilstandsanalyse» var forsinket og situasjonen rundt Covid-19 gjorde arbeidet med å utarbeide rømmingsteknisk rapport vanskelig.

Du finner mer informasjon om landbasert akvakultur på våre nettsider.

Oppdatert: 29.09.2021