Ikke større oppdrettsrømming etter snøskred

Det er ikke funnet hull i nøtene etter inspeksjon av anlegget som ble rammet av snøskred mandag denne uken. Fiskeridirektoratet konkluderer med at det ikke har funnet sted en større rømming.

Det var i går at det gikk flere snøskred ved oppdrettslokaliteten «Davatluft» ved Stjernøya i Alta kommune. Fiskeridirektoratet fikk melding fra Grieg Seafood Finnmark AS om hendelsen 10:37.

Fiskeridirektoratet på plass ved anlegget «Davatluft» i Alta kommune ved Stjernøya. Foto: © Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektoratet på plass ved anlegget «Davatluft» i Alta kommune ved Stjernøya. Foto: © Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet.

– Vi har nå gjennomført en grundig inspeksjon ved anlegget. Vi har hatt to tilsynsmedarbeidere på stedet. Vi konkluderer med at det ikke har funnet sted en større rømming, men utelukker ikke at noe fisk kan ha kommet seg ut av anlegget i forbindelse med skredet, sier Otto Andreassen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nord.

Selskapets har selv gjennomført undervannsinspeksjon med ROV og dykkere, og har ikke funnet hull i noen av nøtene som var utsatt for skredet på mandag.

Skader på anlegget

Merdringene på anlegget er intakte, men én av ringene er punktert:

– Selskapet vil derfor flytte fisk fra denne merden over til en annen merd internt i anlegget. Dette er planlagt gjort med brønnbåt i morgen, sier Andreassen.

Skade på merd etter snøskred i anlegget «Davatluft» i Alta kommune ved Stjernøya. Foto: © Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet.
Skade på merd etter snøskred i anlegget «Davatluft» i Alta kommune ved Stjernøya. Foto: © Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet.

Det var også skader på fortøyning, og disse har nå blitt byttet ut. En del av taknettholderne på merdene ble knekt av, og utstyr inne i merdene ble skylt bort av skredet. Det har også vært en del vrakrester i sjøen fra skredet som har blitt ryddet bort.

Så langt er det fanget syv oppdrettslaks i gjenfangstgarn som er satt ut rundt anlegget.

– Dette kan også være en indikator på at en eventuell rømming har vært begrenset, forklarer Andreassen.

Selskapet har startet fôring på deler av anlegget, og vil få hele anlegget i normal drift om kort tid.

Plassering av anlegget

Grieg Seafood Finnmark AS søkte i 2019 om flytting av det snøskredrammede anlegget, nettopp på grunn av snøskredfaren i området.

Troms og Finnmark fylkeskommune innvilget dette i februar 2020.

Etter korrespondanse med Fiskeridirektoratet i mars i fjor, fikk selskapet innvilget at anlegget skulle flyttes etter at inneværende generasjon fisk blir uslaktet.

Fiskeridirektoratet vurderte at det var uhensiktsmessig å endre plasseringen av anlegget mens lokaliteten er i drift.

– Vi la til grunn at produksjon på nåværende plassering allerede var risikovurdert med tanke på skred, sier Andreassen.

Flyttingen er planlagt gjort i sommer 2021.

– Vi skal nå i etterkant av denne hendelsen gå igjennom vår håndtering av dette, sammen med relevante sektormyndigheter og i dialog med selskapet, for å finne ut om noe burde vært gjort annerledes, sier Andreassen.

Ønsker tips om rømt fisk

For å få et bilde av omfang av eventuell rømming ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker da også bilder av eventuelle fangster.

Tips om rømt fisk og fangster kan meldes inn til:

FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 16.02.2021