Forbud mot badebehandling gjelder for nye gytefelt i Hordaland

Kartlagte gytefelt for torsk er oppdatert i Agder og Hordaland. Oppdateringen har betydning for hvor det er lov å badebehandle med legemidler mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Etter oppdateringen omfattes flere akvakulturanlegg i Hordaland av forbudet.

Etter akvakulturdriftsforskriften §15b og forskrift om transport av akvakulturdyr §22a er det forbudt å badebehandle mot lakselus og/eller tømme ut slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt, «jamfør de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy».

Forbudssonene er vist i Fiskeridirektoratets kartverktøy Lusebehandling

I kartverktøyet kan både de nye og oppdaterte gytefeltene («gytefelt torsk MB») ses, sammen med gytefeltene slik de var før oppdateringen («Historiske gytefelt torsk MB»).

Både innehaver av akvakulturtillatelse og brønnbåtselskap må nå sjekke om oppdateringen har medført endring av forbudssoner for badebehandling mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Risikovurderinger, tiltak og rutiner må oppdateres der det er nødvending.

Nye og oppdaterte gytefelt for torsk

 Vi har mottatt data fra Havforskningsinstituttet om følgende endringer:

  • Område «Hordaland» er oppdatert med data fra forskningstokt gjennomført 2019.
  • Område «Agder» er oppdatert med data fra forskningstokt 2019.

Temaet «Gytefelt torsk MB» er oppdatert i de ulike kartløsningene i Yggdrasil.

Oppdatert: 13.08.2021