Endelig frist for rømmingsteknisk rapport

Alle landbaserte oppdrettsanlegg som ble prosjektert før 1. januar 2018 skal sende inn rømmingsteknisk rapport innen 1. januar 2022.

Landbasertforskriften (lovdata) trådte i kraft 1. januar 2018. Der står det at alle landbaserte anlegg som ble prosjektert før 1. januar 2018 skal sende inn en rømmingsteknisk rapport til Fiskeridirektoratet innen 1. januar 2022.

For anlegg som ble prosjektert etter 1. januar 2018 trådte kravene i forskriften i kraft øyeblikkelig, det vil si at for disse anleggene skal det leveres rømmingsteknisk dokumentasjon før anleggene kan tas i bruk.

Joar Justad, seniorrådgiver i Tilsyns- og miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.
Joar Justad, seniorrådgiver i Tilsyns- og miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.

– Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra landbaserte akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene, sier Joar Justad, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

De rundt 200 oppdrettsselskapene som er omfattet av forskriften bør begynne arbeidet allerede nå:

– Vi har erfart at dette er tidkrevende arbeid. På grunn av økt etterspørsel, kan det bli lengre ventetid for å få fagfolk til å utarbeide tilstandsanalysen. Vi har også erfart at det er tidkrevende å utbedre eventuelle avvik, og å få tilsendt nye deler for å oppnå en gyldig tilstandsgrad, sier Justad.

Det finnes 360 landbaserte akvakulturlokaliteter i Norge. 299 av disse ble tildelt før 2018.

– Vi minner også om at det ikke er noen ulemper med å sende inn den rømmingstekniske rapporten så snart denne er klar, fordi tilstandsgradene uansett ikke vil begynne å løpe før 1. januar 2022, sier Justad.

– Ikke flere utsettelser

Fristen for å sende inn rømmingsteknisk rapport ble utsatt til fra januar i år, til neste år. Bakgrunnen for utsettelsen er flerdelt; Høringsfristen ble utsatt, veilederen for tilstandsanalyse ble forsinket og situasjonen rundt Covid-19 forsinket arbeidet ytterligere.

– Vi er i tillegg klar over at arbeidet med enkelte anlegg er spesielt omfattende på grunn av kravene som stilles. Dette er også noe av grunnen til at fristen allerede har blitt utsatt ett år. Det vil ikke bli flere utsettelser, sier Justad.

Den rømmingstekniske rapporten er en samling av dokumenter som skal dokumentere at et landbasert akvakulturanlegg er i forsvarlig rømmingsteknisk tilstand.

Den rømmingstekniske rapporten består av:

  • Tilstandsanalyse av anlegget
  • Plantegning og prosessdiagram over avløps- og leveringssystem i anlegget
  • Risikovurdering av drift og levering av fisk
  • Informasjon om anleggets oppbygning og funksjon
  • Geoteknisk vurdering eller dokumentasjon av grunnforholdene i området hvor anlegget er plassert
  • Vedlikeholdsplan for anlegget

Av dette skal vedlikeholdsplan og risikovurdering av drift og levering kun oppbevares på lokaliteten (dette skal ikke sendes inn til Fiskeridirektoratet). Den øvrige dokumentasjonen skal sendes inn på fastsatt skjema.

Gjelder ikke nye anlegg

Nyere anlegg som er prosjektert etter 1. januar 2018 har hatt krav om rømmingsteknisk dokumentasjon før oppstart helt fra forskriften trådte i kraft 1. januar 2018. Den ovennevnte fristen gjelder derfor ikke for disse.

For utfyllende informasjon se også våre nettsider om landbaserte anlegg.

Oppdatert: 03.03.2021