Dusørfiske i Trøndelag og Nordland utvides

Det er nå åpnet for gjenfangsfiske med dusør også i Brønnøy, Vega og Vevelstad kommuner, samt i deler av Namsos kommune. 
Det er fra før åpnet for gjenfangstfiske med dusør etter oppdrettslaks i Nærøysund og Leka kommuner i Trøndelag, og i Bindal og Sømna kommuner i Nordland.
Fiskere må registrere seg før fisking.

Dusørfiske

I forbindelse med innmeldt rømming av fisk fra lokalitet Dolma N i Nærøysund kommune åpnes det for et organisert gjenfangstfiske der Midt Norsk Havbruk AS betaler en dusør på kroner 250,- pr rømt oppdrettslaks som fanges.

Dusør gis kun for oppdrettsfisk fanget innenfor et spesifikt område ved kysten av Trøndelag og Nordland. Området er avgrenset til kommunene Nærøysund, Leka, deler av Namsos, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. Områdene i Nærøysund, Leka og deler av Namsos er avgrenset i kart (https://kart.gislink.no/).

Det presiseres at det ikke åpnes for fiske i 100 meters-sonen utenfor alle vassdrag som har anadrom laksefisk. Og at det ikke åpnes for fiske i de utvidete munningsområdene.

Registrering og påmelding

Det vil ikke være mulig å registrere seg for dusørfiske utenfor det aktuelle området.

For å delta i dette fisket settes det noen absolutte betingelser.

Fiskere må registrere seg og gjøre seg kjent med regler og vilkår i dispensasjonene før fiske kan igangsettes.

Påmelding sendes:

Ved påmelding skal det opplyses om navn, telefonnummer, sted og kommune det skal fiskes i.

Garn skal merkes med navn og telefonnummer, og navn på redskap må samsvare med navn på lista over påmeldte.

Etter påmelding vil man få informasjon om videre håndtering av fanget fisk.

Regler

Statsforvalterne i Trøndelag og Nordland har i sine vedtak åpnet for at dette fisket kan foregå uten hensyn til påbudet om nedsenkning av garn. Det kan fiskes med settegarn med maskevidde som er 63 mm eller større, krokgarn, håndsnøre og stang. I kommunene i Nordland er det i tillegg åpnet for kilenot.

Garn skal ha løpende tilsyn. Eventuell villfisk skal behandles så skånsomt som mulig og slippes ut, og rapporteres til Statens naturoppsyn ved Odd Magne Kvålshagen tlf 907 99 969 (Trøndelag) eller Runar Omnø tlf 48232480 (Nordland).

Ved betydelige bifangster av anadrom villfisk skal fisket på det aktuelle stedet stoppes umiddelbart.

Fisket skal forøvrig foregå i tråd med forskrifter om fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag:

Dispensasjoner

Oppdatert: 02.09.2021