Doble satser for akvakultursøknader

Saksbehandlingsgebyret for akvakultursøknader dobles, fra kr 12 000 til kr 24 000.

Bakgrunnen er at saksbehandlingsgebyrene tidligere ikke har dekket kostnaden for behandling av søknader.

Det fremgår av statsbudsjettet for 2021 (regjeringen.no).

Gebyrøkningen skal også finansiere et felles digitalt system for akvakultursøknader på tvers av alle involverte myndigheter, og vil bidra til en mer effektiv saksbehandling og lavere gebyrer på lengre sikt.

Flere økninger

For søknader etter forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (§ 10 tredje ledd – fiskermanntall og § 12 fjerde ledd - villfanget marin fisk) er gebyret også doblet. Fra kr 3 000 til kr 6 000.

Videre har kontroll- og tilsynsavgiften etter gebyrforskriften § 4 økt med 20 %.

Gebyrsatsene i Fiskeridirektoratet har de senere år i liten grad vært justert.

Endringene er tatt inn i gebyrforskriften (lovdata.no).

Oppdatert: 12.01.2021