Den første søknaden om klarering av lokalitet i Norskehavet

Fiskeridirektoratet har mottatt søknad fra SalMar Ocean AS om klarering av lokalitet for produksjon av laks på en lokalitet i Norskehavet.

SalMar-selskapet Mariculture fikk i 2019 tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet Smart FishFarm (SFF), og det er dette anlegget som er planlagt etablert på lokaliteten.

Vedtak om tilsagn og andre brev i saken

En oppsummering av prosjektet finnes i klareringssøknaden. SalMar søker om at lokaliteten klareres for en biomasse på 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse, som er den biomassen anlegget er dimensjonert for å produsere.

I 2019 kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet områder som kan være egnet for havbruk til havs. Rapporten fra arbeidet samt andre relevante dokumenter.

Den omsøkte lokaliteten er plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i rapporten kaller område 11 Frøyabanken nord. Området ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur. Det er første gang noen søker om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav.

Fiskeridirektoratet skal behandle søknaden ettersom lokaliteten er utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Fiskeridirektoratet kunngjør derfor klareringssøknaden. Her finner du hele søknaden samt kontaktinformasjon for å avgi høringsuttalelse.

Fristen for uttale til søknaden er fire uker fra kunngjøringsdatoen.

Fiskeridirektoratet vil også sende søknaden til aktuelle sektormyndigheter og særlig relevante høringsinstanser. Egne frister vil gjelde for sektormyndighetene.

Den omsøkte lokaliteten i Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil

Oppdatert: 08.01.2021