Bedre rømmingssikkerhet på akvakulturanlegg

Forslag til ny forskrift for teknisk standard er sendt ut på høring. Forskriften skal bidra til økt rømmingssikkerhet på alle typer akvakulturanlegg.

Fiskeridirektoratet har sendt på høring utkast til ny forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK22).

Formålet med forskriftsforslaget er å bidra til økt rømmingssikkerhet.

Høringsfrist er 13.07.2021. 

– Det foregår en betydelig teknologiutvikling i akvakulturnæringen. Dette forslaget skal legge til rette for utvikling og for bruk av ny teknologi og utradisjonelle akvakulturanlegg, sier Britt Leikvoll, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

I stedet for å henvise til en spesifikk standard, foreslås det å i større grad stille funksjonelle krav til akvakulturanlegget og dets komponenter.

Forslaget er samtidig harmonisert med sentrale standarder, herunder NS 9415:2021.

– Forskriftsforslaget gir også næringen større fleksibilitet i valg av løsninger for å oppfylle forskriftens krav, sier Leikvoll.

Forslaget viderefører hovedtrekkene i flere av dagens ordninger i NYTEK-forskriften, blant annet anleggssertifikat og produktsertifisering.

– Ordningen med anleggssertifikat gjøres mer fleksibel, blant annet ved at det legges til rette for at sertifikatet kan oppdateres, forklarer Leikvoll.

Krav om akkreditering

Ordningen med hovedkomponentbevis erstattes med en ny ordning for levetidsforlengelse, og utvides samtidig til å omfatte samtlige hovedkomponenter og konstruksjonsdeler i forankringssystemet.

– Det foreslås at det stilles krav om akkreditering for inspeksjonsorganer som skal utstede bevis for levetidsforlengelse, sier Britt Leikvoll.

Forskriften viderefører krav om akkreditering for produktsertifiseringsorganer og for inspeksjonsorganer som skal utføre lokalitetsundersøkelse og utstede anleggssertifikat. Krav om akkreditering for utførelse av forankringsanalyser foreslås fjernet.

Det foreslås at hovedtrekkene knyttet til kontroll og reparasjon av nøter videreføres, men med en utvidelse som omfatter flere typer teknologier og enkelte forhold som tidligere var regulert av NS-9415:2009.

Det foreslås at ny forskrift trer i kraft 1. januar 2022.

– Det er derfor foreslått en overgangsordning hvor aktørene i perioden fram til 1. januar 2023 kan velge om de skal følge kravene i dagens NYTEK-forskrift, eller om man skal følge kravene i den nye forskriften, sier Leikvoll.

Oppdatert: 13.04.2021