Foreslår ansvarliggjøring av vare- og tjenesteprodusentene i akvakulturnæringen

Fiskeridirektoratet sender nå på høring forslag med krav og plikter som stilles for vare- og tjenesteleverandører som gjennomfører aktiviteter som kan medføre risiko for rømming.

Høringen omfatter videre en oppdatering av reglene om bruk og utslipp av legemidler, samt enkelte tilpasninger for havbruk til havs.

Forslag til endringer i akvakulturregelverket er på høring med frist 31. mars 2021.

Tydeliggjøring av vare- og tjenesteleverandørers ansvar og plikter

– Vare- og tjenesteleverandører er en stor og betydningsfull del av akvakulturnæringen. Det har i lang tid vært et stort behov for å konkretisere disse aktørenes ansvar ved gjennomføring av aktiviteter i tilknytning til drift av akvakulturanlegg, sier direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Øyvind Lie.

På bakgrunn av den økende deltakelsen av eksterne aktører i akvakulturnæringen er det av avgjørende betydning å konkretisere hva som ligger i akvakulturloven § 12 for vare- og tjenesteleverandører.

Fiskeridirektoratet foreslår å utvide det personelle virkeområdet i akvakulturdriftsforskriften til å bli gjeldende for vare- og tjenesteprodusenter. Reglene om vare- og tjenesteprodusenters ansvar blir på denne måten mer tilgjengelige, tydelige og skaper forutsigbarhet.

Nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming

– Rømming er fortsatt en av de store utfordringene for akvakulturnæringen, og arbeidsoperasjoner er dominerende når det gjelder antall rømmingshendelser, sier Lie.

Vare- og tjenesteleverandørers krav og plikter ved gjennomføring av aktiviteter som kan medfører risiko for rømming konkretiseres i forslaget.

Dette gir tydeligere krav om kompetanse, journalføring, beredskapsplan, aktsomhet, risikovurdering og meldeplikt ved rømming. I tillegg foreslås det ytterligere krav for innehaver knyttet til gjennomføring og overvåking av arbeidsoperasjoner, samt krav til bedre nøyaktighet og sikrere data om antall rømte fisk.

Endringen som foreslås i virkeområdet for akvakulturdriftsforskriften, vil medføre utvidet adgang til å anvende overtredelsesgebyr som sanksjon mot vare- og tjenesteprodusenter.

Funksjonsbaserte regler ved bruk og utslipp av legemidler

Reglene for bruk av legemidler er begrenset mot lakselus spesielt, med særskilte detaljkrav og forbud. Disse foreslås erstattet med funksjonsbaserte regler som vil gjelde for legemidler generelt. Forslaget konkretiserer også på dette området krav og plikter for vare- og tjenesteprodusenter knyttet til kompetanse, journalføring, aktsomhet, risikovurdering og tømming.

Når badebehandlingsvann tilsatt legemidler tømmes andre steder enn ved akvakulturanlegget, innføres plikt til å sende melding om dette til Fiskeridirektoratet. Opplysninger om geografisk posisjon, hvilken type legemiddel, dato og tidspunkt for tømming samt fartøyidentifikasjon vil gjøres tilgjengelig og vist i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

– Utslipp av legemidler kan medføre uakseptable miljøeffekter, og det foreslås derfor at det blir anledning til å ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av reglene, både overfor innehaver og vare- og tjenesteleverandører, sier Lie.

Tilpasninger for havbruk til havs

– Havbruk til havs omfattes av dagens akvakulturregelverk, og er aktualisert gjennom ordningen med utviklingstillatelser, sier Lie.

Fiskeridirektoratet har identifisert noen behov for tilpasninger som gjelder sikkerhetssone ved akvakulturanlegg til havs, og rettstilstanden ved tildeling.

– Etter hvert som havbruk til havs utvikles kan det oppstå behov for tilpasninger av akvakulturregelverket, både i tildelings- og driftsfasen. Det er viktig at disse identifiseres og nødvendige tilpasninger blir gjort, slik at regelverket ikke hemmer utviklingen eller fører til unødige forsinkelser, sier Lie.

Havbruk til havs, dvs. en nautisk mil utenfor grunnlinjene, er omfattet av dagens akvakulturregelverk og alle forslagene i dette høringsnotatet. For akvakulturanlegg til havs vil det være nødvendig med en sikkerhetssone rundt anlegget, der ferdsel og fiske er forbudt. Fiskeridirektoratet foreslår forskriftsfestet en sikkerhetssone på 500 meter til havs som vil gjelde for enhver person og ethvert skip og fartøy, samt annen innretning som kan navigeres.

Oppdatert: 21.12.2020